Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ ВЕТЕРИНАРСКЕ УПРАВЕ

Датум објаве: 24.03.2006 16:46 | Аутор: ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ ВЕТЕРИНАРСКЕ УПРАВЕ

Испис Штампај страницуРепублика Црна Гора
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ
ВЕТЕРИНАРСКА УПРАВА

Број: 11/06-0101-542
У Подгорици,
ВОДИЧ
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ
ВЕТЕРИНАРСКЕ УПРАВЕ

И ОСНОВНИ ПОДАЦИ ВЕТЕРИНАРСКЕ УПРАВЕ

Сједиште Ветеринарске управе је у Подгорици, адреса Булевар Светог Петра Цетињског бр. 9, тел. 081 201-945, фаx 081 201946, wеб сајт: www.вет.управа.влада.цг.yу

ИИ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ ВЕТЕРИНАРСКЕ УПРАВЕ

1. Јавне евиденције

- дјеловодник;
- уписник првостепеног управног поступка;
- евиденција издатих рјешења о увозу ветеринарских љекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарству;
- евиденције издатих рјешења за издавање ветеринарско санитарне сагласности за објекте и дозволе за обављање ветеринарске дјелатности;
- евиденција издатих рјешења о увозу животиња, производа, намирница животињског поријекла и хране за животиње;
- листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања;
- архивска књига;

2. Нормативна акта

- правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији радних мјеста;

3. Анализе, информације, извјештаји и др.

- анализе и информације;
- материјали усвојени на сједници Владе РЦГ чији је обрађивач или предлагач ова управа;
4. Појединачни акти

- рјешење у првостепеном поступку;
- рјешење о образовању комисије, односно других радних тијела;
- записници односно друге службене забиљешке о раду комисије, односно других радних тијела;
- дозволе за увоз ветеринарских љекова односно медицинских средстава;
- рјешења о утврђивању испуњености ветеринарско санитарних услова за увоз животиња и животиња аквакултуре као и увоз производа, сировина, намирница животињског поријекла и хране за животиње;
- рјешења којима се утврђују ветеринарско санитарни услови за привремени увоз животиња и животиња аквакултуре ( сајмови, изложбе, такмичења и др.);
- рјешења о испуњености ветеринарско санитарних услова за узгој и клање животиња, производњу намирница животињског поријекла и обављање ветеринарске дјелатности;
- дозволе за обављање ветеринарске дјелатности;
5. Финансије

- буџет Ветеринарске управе;
- завршни рачун буџета;
- документа о јавним набавкама;
- финансијске евиденције и појединачна финансијска документа;
6. Подаци о запосленима

- радне књижице;
- увјерење о стручној спреми и стручној оспособљености;
- рјешење о заснивању радног односа;
- рјешење о зарадама;
- рјешење о накнадама зарада и другим примањима;
- рјешење о годишњем одмору:
- рјешење о дисциплинској и материјалној одговорности;

ИИИ ПРОЦЕДУРА ОСТВАРИВАЊА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

1. Покретање поступка

- поступак се покреће писменим захтјевом, за који се не плаћа административна такса;
- захтјев треба да садржи;
-основне податке о траженој информацији;
-начин на који се жели остварити приступ информацијама;
-податке о подносиоцу захтјева ( име и презиме, пребивалиште или боравиште, назив правног лица и сједиште), односно његовом заступнику или пуномоћнику;

- захтјев се може поднијети на прописаном обрасцу или у слободној форми;
- образац захтјева може се добити у Ветеринарској управи ( архива), а исти се налази на wеб сите-у Ветеринарске управе;
2. Начин подношења захтјева

- непосредно на архиви Ветеринарске управе;
- путем поште на адресу: Ветеринарска управа, Бул.Светог Петра Цетињског бр. 9, 81000 Подгорица;
- путем е-маил-а: дијана.цавиц@мн.yу;
- на фаx број 081/201-946.
3. Начин остваривања права на приступ информацијама

- напосредним увидом у Ветеринарској управи;
- преписивањем информације од стране подносиоца захтјева у просторијама Ветеринарске управе;
- преписивањем, фотокопирањем и превођењем информација од стране Ветеринарске управе и достављањем преписа, фотокопије или превода подносиоцу затјева;
- непосредно, путем поште или електронским путем.
4. Рјешавања по захтјеву и правна заштита

- по захтјеву за приступ информацији рјешава се у року од осам дана од дана подношења захтјева, осим у случају заштите живота, и слободе лица када се по захтјеву рјешава у року од 48 сати;
- закључци и рјешења Ветеринарске управе су коначни и против истих се може покренути управни спор;
- приступ информацијама се остварује у року од три дана од дана достављања рјешења којим је приступ дозвољен, а након уплате трошкова поступка уколико су исти одређени рјешењем;

5. Трошкови поступка

- трошкове поступка сноси лице које тражи приступ информацији;
- трошкове поступка односе се само на стварне трошкове у погледу преписивања, фотокопирање, превођења и достављања тражене информације;
- трошкови поступка се плаћају прије извршења рјешења;
- инвалидна лица не плаћају трошкове поступка;
- трошкови поступка плаћају се у корист буџета Републике Црне Горе на рачун број 832-6142-07.

ИВ ОВЛАШЋЕНА И ОДГОВОРНА ЛИЦА

1. Лице за вођење првостепеног поступка

Дијана Чавић, самостални најештеник ( канцеларија број 2, Подгорица, Бул. Светог Петра Цетињског бр. 9, тел. 081/201-945, фаx: 081/201-946).

В ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОДИЧА

Након потписивања, овај водич ће бити објављен на огласној табли и на wеб сајту-у Ветеринарске управе.

Д И Р Е К Т О Р

Иван Поповић