Manja slova Veća slova RSSJavni poslovi

01.03.2019.

Javni konkurs „Praćenje vektora američkog cvrčka – cikade vinove loze (Scaphoideus titanus) u cilju sprječavanja velikih šteta u vinogradima“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br.80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne u oblasti zaštite zdravlja bilja br. 32/19-0104-6 od 18.02.2019. godine.

01.03.2019.

Javni konkurs „Uništavanje korovske biljke ambrozije i edukacija stanovništva o štetnosti ambrozije“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br.80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne u oblasti zaštite zdravlja bilja br. 32/19-0104-6 od 18.02.2019. godine.

25.03.2018.

PROGRAM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2018. GODINI

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12, 48/15 i 52/16) i Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu ("Službeni list CG", broj 90/17), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je PROGRAM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2018. GODINI.

11.09.2017.

PROGRAM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12, 48/15) i Zakona o Budžetu Crne Gore za 2017. godinu ("Službeni list CG", broj 83/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2017. godini.

28.04.2017.

Rješenje o izboru pravnih lica-veterinarskih ambulanti nakon sprovedenog postupka po Javnom konkursu za ustupanje javnih poslova od 14. aprila 2017. godine

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa, obrazovana Rješenjem 323/17-0101-76/77 od 18. aprila 2017. godine, za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarskim organizacijama na izvršavanje za period 2017-2018. godina, broj 323/17-0101-76/76, koji je objavljen u dnevnom listu »Dnevne novine« dana 14. aprila 2017. godine, u skladu sa članom 24 stav 1 Zakona o veterinarstvu je sprovela postupak otvaranja i vrednovanja prijava i sačinila zapisnike.