Manja slova Veća slova RSS
>

KONKURS ZA USTUPANJE ZAINTERESOVANIM PRAVNIM LICIMA

Datum objave: 31.01.2007 11:53 | Autor: JAVNI POSLOVI

Ispis Štampaj stranicu


Republika Crna Gora
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
VETERINARSKA UPRAVA
Bul. Sv. Petra Cetinjskog br. 9

Na osnovu čl. 87. stav 2 Zakona o Veterinarstvu ("Službeni list RCG" br. 11/04), Veterinarska uprava, raspisuje

KONKURS


Za ustupanje zainteresovanim pravnim licima o izvršavanju javnih poslova iz člana 64. stav 1. tačka 2. Zakona o veterinarstvu ( "Službeni list RCG" br. 11/04).

1. P r e d m e t k o n k u r s a:
Sprovođenje mjera iz Operativnog programa suzbijanja zaraznih bolesti životinja

2. Poslovi od javnog interesa vršiće se na teritoriji svih opština u Republici Crnoj Gori.
3. Sprovođenje mjera iz Operativnog programa počinju danom potpisivanja ugovora i traju do 31.12.2007. godine.
4. Vršenje javnih poslova može da obavlja pravno lice koje ima dozvolu za obavljanje veterinarske djelatnosti izdatu od Veterinarske uprave u skladu sa članom 61. Zakona o veterinarstvu ( "Službeni list RCG" br. 11/04 ) i koje ispunjava dodatne uslove iz člana 26. stava 1 tačke 3 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati veterinarske ambulante, veterinarske ambulante za kućne ljubimce, veterinarske klinike, specijalističke veterinarske laboratorije i nacionalni veterinarski institut za obavljanje veterinarske djelatnosti ( "Službeni list RCG" br 73/05)
5. Uz prijavu pravno lice treba da dostavi dokaz ili ovjeren prepis dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti.
Dokaz o broju zaposlenih veterinara i veterinarskih tehničara ( ovjerena fotokopija
Ugovora o radu, obrazac na penzijsko i zdravstveno osiguranje ( M1 i MZ2 ), kopija radne
knjižice), dokaz o registraciji vozila na pravno lice, dokaz o stipendiranju studenata veterinarske medicine
6. Kriteriji za ocjenu i izbor prijave su:
- za registrovano pravno lice iz tačke 4 ovog konkursa na području opštine za koju se
traži ustupanje javnih poslova ...................................................................... .15 bodova
- za zaposlenog doktora veterinarske medicine sa
položenim stručnim ispitom .........................................................................10 bodova
- za završenu specijalizaciju iz oblasti veterinarske medicine ............................2 boda
- za pripravnike doktora veterinarske medicine ...............................................5 bodova
- za stipendiste studenata veterinarske medicine ...............................................2 boda
- za registrovanu ambulantu van sjedišta pravnog lica .......................................4 boda
- za veterinarski punkt u sastavu registrovane ambulante .....................................1 bod
- za registrovano službeno vozilo ........................................................................ 2 boda
- za zaposlenog veterinarsko tehničara sa položenim stručnim ispitom ..............3 boda

7. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa.
8. Otvaranje prijava obaviće se 12. 02. 2007. god. u 10 časova u prostorijama Veterinarske uprave .
9. Rješenje o izvršavanju javnih poslova izdaće se u roku od 10 dana od dana otvaranja prijava.
10. Sva prijavljena pravna lica na konkursu biće pismeno obaviještena o izboru vršioca javnih poslova.
11. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
12. Lice Veterinarske uprave zaduženo za davanje bližih informacija relevantnih za postupak po ovom konkursu je Čavić Dijana, dipl.prav. tel.br. 201 945VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
VETERINARSKA UPRAVA
Bul. Sv. Petra Cetinjskog br. 9