Manja slova Veća slova RSS
>

OPERATIVNI PROGRAM O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽIVOTINJA U 2007.GODINI

Datum objave: 30.01.2007 15:19 | Autor: OPERATIVNI PROGRAM

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 11 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04), Zakona o Budžetu Republike Crne Gore za 2007 godinu ("Službeni list RCG" broj 81/06 ) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijelo je:


OPERATIVNI PROGRAM O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
ŽIVOTINJA U 2007.GODINI


Ovim programom propisane su mjere za obezbjedjivanje zdravstvene zaštite životinja, praćenje epizootiološke situacije, vršenje laboratorijske dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti životinja i monitoring rezidua kao i plan upotrebe sredstava i uslovi za sprovodjenje mjera predvidjenih Zakonom.
Sredstva predviđena ovim programom oprijedeljena su Budžetom Republike Crne Gore za 2007 godinu u iznosu od 1.250.000,00 .
Za izvršenje programa odgovorna je Veterinarska uprava.
Veterinarska uprava može u toku izvršenja ovog programa vršiti izmjenu namjene korišćenja sredstava i sredstva preusmjeravati sa jednog programa na drugi, do visine ukupnih sredstava.

Program 1. Praćenje epizootiologije i dijagnostička ispitivanja kod oboljenja i uginuća životinja sumnjivih na zarazne bolesti 39.720

Program 2. Suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze kod životinja 286.660

Program 3. Suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda 13.300

Program 4. Suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca i koza 174.260

Program 5. Preveniranje i suzbijanje klasične kuge svinja 130.720

Program 6.Preveniranje i suzbijanje bjesnila pasa i mačaka, a u zavisnosti od epizootiološke situacije i ostalih domaćih životinja i suzbijanje ehinokokoze pasa 40.020

Program 7. Preveniranje i suzbijanje antraksa 3.920

Program 8. Preveniranje i suzbijanje atipične kuge živine 9.100

Program 9. Dijagnostika bolesti pčela i nadoknada pri suzbijanju 23.550

Program 10. Identifikacija i registracija goveda 216.000

Program 11. Preveniranje Avijarne influence 40.000

Program 12. Monitoring rezidua 40.000

Program 13. Laboratorijske analize-Specijalistička vet. laboratorija 232.750
_________________________________________________________________

UKUPNO od 1 do 13 1.250.000,00
U cilju sprječavanja pojavljivanja, otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih, parazitskih i uzgojnih bolesti životinja, obavezno je sistematsko praćenje zdravstvenog stanja životinja i u skladu sa Zakonom sprovođenje jedinstvenih mjera na cijelom epizootiološkom području Republike i to:


1. PRAĆENJE EPIZOOTIOLOGIJE I DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANJA KOD OBOLJENJA I UGINUĆA ŽIVOTINJA SUMNJIVIH NA ZARAZNE BOLESTI

Cilj : stabilna epizootiološka situacija u Republici Crnoj Gori, blagovremeno otkrivanje i suzbijanje pojave zaraznih bolesti životinja.

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04) i važeći zakonski propisi koji regulišu dijagnostikovanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja.

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska Uprava, Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija

Rok: Tokom cijele godine.

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 39.720

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao. Izvršene preventivne mjere obuhvaćene Operativnim programom, moraju biti ovjerene od pravnog lica i kontrolisane i ovjerene od strane veterinarske inspekcije, a prilikom dostavljanja dokumentacije Veterinarskoj upravi (spiskovi sa nazivom mjesta, datumom i imenima vlasnika, potvrda o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju/vakcinaciji) priložiti i zapisnike nadležnog veterinarskog inspektora. Nepravilne i neosnovane fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati!


AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Prevoz i amortizacija prilikom dostavljanja uzoraka 5000 km x 0,30 1.500
Izrada planova suzbijanja određenih zaraza, angažovanje predavača, stručnih ekipa i komisija 4.000
Jačanje administrativnih kapaciteta Veterinarske uprave 5.000
Izrada informacionog sistema za praćenje epizootiološke situacuje i nabavka potrebne opreme 14.220
Dodatni troškovi u ekscesnim situacijama 5.000
Nabavka mikročipova i izrada registra pasa 10.0002. SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE TUBERKULOZE KOD ŽIVOTINJA

Cilj : Blagovremeno otkrivanje i suzbijanje tuberkuloze kod životinja.
Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze kod životinja ("Službeni list SFRJ", broj 22/89 i 51/91).

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante

Obuhvat: 50.000 goveda na teritoriji Republike Crne Gore.

Rok: avgust novembar.

Način suzbijanja:
- Dijagnostičko ispitivanje goveda starijih od tri mjeseca vrši se metodom intrakutane tuberkulinizacije standardnim tuberkulinom pripremljenim od standardnih sojeva;
- Dijagnostičko ispitivanje goveda kod organizovane proizvodnje (farme) vrši se jedanput godišnje;
- Dijagnostičko ispitivanje goveda kod individualnih držalaca vrši se jednom godišnje ako se mlijeko i/ili mliječni proizvodi od tih goveda stavljaju u promet;
- Dijagnostičko ispitivanje goveda u svojini gradjana koji ne stavljaju u promet mlijeko i/ili mliječne proizvode vrši se jednom u 3 godine.
- Ako se prilikom primjene intrakutane tuberkulinizacije bovinim tuberkulinom utvrdi pozitivna ili sumnjiva reakcija, po isteku roka od najmanje 6 nedjelja, izvršiće se simultana tuberkulinizacija uz primjenu bovinog i avijarnog tuberkulina. Životinje kod kojih se utvrdi TBC odmah izdvojiti, obilježiti i ukloniti na propisan način u propisanom roku uz mjere DDD.
- Vlasnici životinja imaju pravo naknade za nastalu štetu pri suzbijanju.

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 286.660

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao, dijelom avansno za nabavku dijagnostikuma. Izvršene preventivne mjere obuhvaćene Operativnim programom, moraju biti ovjerene od pravnog lica i kontrolisane i ovjerene od strane veterinarske inspekcije, a prilikom dostavljanja dokumentacije Veterinarskoj upravi (spiskovi sa nazivom mjesta ,datumom i imenima vlasnika, potvrda o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju/vakcinaciji) priložiti i zapisnike nadležnog veterinarskog inspektora (5% od ukupnog broja domaćinstava). Nepravilne i neosnovane fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati!

AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Nabavka tuberkulina (50.000 doza) 0,18 9.000
Izvođenje alergološkog testa
(50.000 grla/reakcija)
5,50

275.000

Troškovi DDD (4 dvorišta) 15.00 60
Naknada vlasnicima za suzbijanje 4 grla x 650 2.600

Napomena: Prevoz i amortizacija su uračunati u cijenu izvođenja alergološkog testa.


3. SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE ENZOOTSKE LEUKOZE GOVEDA

Cilj : Blagovremeno otkrivanje i suzbijanje enzootske leukoze goveda

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda ("Službeni list SFRJ", broj 39/88).

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija.

Obuhvat: 50.000 goveda na teritoriji Republike Crne Gore.

Rok: avgust novembar.

Način suzbijanja:
- Dijagnostičkom ispitivanju na enzootsku leukozu podvrgavaju se goveda koja su navršila šest mjeseci života;
- 15 dana prije teljenja, 15 dana poslije teljenja kao i 30 dana poslije primjene alergena i vakcina goveda se ne mogu ispitivati na enzootsku leukozu;
- Dijagnostičko ispitivanje priplodnih goveda kod organizovane proizvodnje (farme) vrši se jednom godišnje;
- Dijagnostičko ispitivanje priplodnih goveda koja se nalaze kod individualnih držalaca vrši se jednom u pet godina godišnje 20% ukupnog broja priplodnih grla;
- Ako se utvrdi prisustvo specifičnih antitijela protiv virusa enzootske leukoze goveda, neophodno je izdvajanje zdravih od bolesnih životinja i uklanjanje iz zapata oboljelih grla uz mjere DDD, obilježavanje nezaraženih životinja i ponavljanje serološko ispitivanja nakon tri mjeseca, sve dok se ne dobiju dva uzastopna negativna rezultata;
- Vlasnici životinja imaju pravo naknade štete nastale pri suzbijanju.

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore - 13.300 .

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao DDD. Prilikom dostavljanja dokumentacije Veterinarskoj upravi (spiskovi sa nazivom mjesta, datumom i imenima vlasnika, potvrda o izvršenom DDD) priložiti i Rješenje nadležnog veterinarskog inspektora. Nepravilne i neosnovane fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati.

AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Nabavka potrošnog materijala vacumtaineri 50.000 # #
Uzorkovanje krvi goveda (50.000 grla) # #
Troškovi DDD (20 dvorišta) 15.00 300
Prevoz i amortizacija # #
Naknada vlasnicima za suzbijanje 20 grla x 650 13.000

Napomena: Potrošni materijal, uzorkovanje, kao i prevoz i amortizacija su uračunati u sklopu programa suzbijanja i iskorjenjivanja bruceloze i tuberkuloze jer se izvode istovremeno.


4. SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE GOVEDA, OVACA I KOZA

Cilj : Blagovremeno otkrivanje i suzbijanje bruceloze životinja.

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze kod goveda, ovaca, koza i svinja ("Službeni list SFRJ", broj 34/88).

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija.

Obuhvat: 50.000 goveda i 28.000 ovaca i koza na teritoriji Republike Crne Gore.
Rok: mart novembar za ovce i koze, avgust-novembar za goveda


Način suzbijanja:
- Dijagnostičko ispitivanje uzoraka krvi metodom spore ili brze aglutinacije kod priplodnih goveda, ovaca i koza jednom godišnje na teritoriji Republike Crne Gore;
- Obavezno je dijagnostičko ispitivanje goveda, ovaca, koza i svinja:
1) kod pobačaja - po isteku 15 dana od pobačaja;
2) ako se kod životinja utvrde klinički znaci bruceloze;
3) ako se kod ljudi držaoca životinja utvrdi bruceloza.
- Životinje kod kojih se utvrdi bruceloza odmah izdvojiti, obilježiti i ukloniti u najkraćem roku ubijanje zaraženih i na zarazu sumnjivih ovaca i koza, prinudno klanje zaraženih goveda uz mjere DDD ;
- Vlasnicima životinja pripada naknada štete nastale prilikom suzbijanja.


Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 174.260 .

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao, dijelom avansno za nabavku potrošnog materijala. Izvršene preventivne mjere obuhvaćene Operativnim programom, moraju biti ovjerene od pravnog lica i kontrolisane i ovjerene od strane veterinarske inspekcije, a prilikom dostavljanja dokumentacije Veterinarskoj upravi (spiskovi sa nazivom mjesta, datumom i imenima vlasnika, potvrda o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju/vakcinaciji ) priložiti i zapisnike nadležnog veterinarskog inspektora (5% od ukupnog broja domaćinstava). Nepravilne i neosnovane fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati!

AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Nabavka potrošnog materijala vacumtaineri 78.000 0,40 31.200
Uzorkovanje krvi goveda
(50.000 grla)
1,80

90.000

Uzorkovanje krvi ovaca/koza
28.000grla)
1,80
50.400

Naknada vlasnicima za suzbijanje 4 grla x 650 2.600
Troškovi DDD(4 dvorišta) 15.00 60

Napomena:Prevoz i amortizacija za uzorkovanje krvi goveda su uračunati u sklopu programa suzbijanja i iskorjenjivanja tuberkuloze jer se izvode istovremeno. Prevoz i amortizacija za uzorkovanje krvi ovaca/koza su uračunati u cijenu uzorkovanja.


5.PREVENIRANJE I SUZBIJANJE KLASIČNE KUGE SVINJA

Cilj : Blagovremeno otkrivanje i suzbijanje pojave klasične kuge svinja u Republici Crnoj Gori

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične kuge svinja ("Službeni list SFRJ", broj 6/88).

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija.

Obuhvat: 44.000 svinja.
Rok: mart avgust (u slučaju potrebe do decembra).

Način suzbijanja:
- Vakcinacija svih svinja starijih od tri (3) mjeseca vakcinom pripremljenom od K soja virusa;
- U slučaju pojave sumnje ili klinički manifestne bolesti neophodna je laboratorijska dijagnostika tehnikom direktne imunofluorescencije;
- Kod pojave bolesti ubijanje zaraženih i na zarazu sumnjivih grla i njihovo neškodljivo uklanjanje uz mjere DDD;
- Vlasnicima pripada naknada štete za ubijene životinje, uništene proizvode i materijal.

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 130.720 .

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao, dijelom avansno za nabavku vakcine. Izvršene preventivne mjere obuhvaćene Operativnim programom, moraju biti ovjerene od pravnog lica i kontrolisane i ovjerene od strane veterinarske inspekcije, a prilikom dostavljanja dokumentacije Veterinarskoj upravi (spiskovi sa nazivom mjesta, datumom i imenima vlasnika, potvrda o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju/vakcinaciji) priložiti i zapisnike nadležnog veterinarskog inspektora (5% od ukupnog broja domaćinstava). Nepravilne i neosnovane fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati!

AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Nabavka vakcine (44.000 doza) 0,18 7.920
Izvođenje vakcinacije
(44.000 svinja)
2,60

114.400

Obdukcije na terenu i uzorkovanje materijala (x 100) 15,00 1.500
Troškovi DDD (60 dvorišta) 15,00 900
Naknada pri suzbijanju (60 svinja) 100,00 6.000

Napomena: Prevoz i amortizacija su uračunati u cijenu izvođenja vakcinacije.

6. PREVENIRANJE I SUZBIJANJE POJAVE BJESNILA PASA I MAČAKA, A U ZAVISNOSTI OD EPIZOOTIOLOŠKE SITUACIJE I OSTALIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA I SUZBIJANJE EHINOKOKOZE PASA

Cilj : Preveniranje i suzbijanje pojave bjesnila na cijeloj teritoriji Republike Crne Gore.

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Sužbeni list RCG", broj 11/04), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnila kod životinja ("Službeni list SFRJ", broj 39/89).

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija.

Obuhvat: 36.000 pasa i mačaka na teritoriji Republike Crne Gore.

Rok: tokom cijele godine.

Način suzbijanja:
- Sistematska vakcinacija pasa starijih od četiri mjeseca jednom godišnje, a u slučaju potrebe i drugih vrsta domaćih životinja,
- Tretiranje pasa odgovarajućim antiparazitikom protiv ehinokokoze;
- Kod sumnje na bjesnilo obavezno se šalje glava ili mozak uginule ili ubijene životinje na laboratorijsko ispitivanje u referentnu laboratoriju sa kojom Veterinarska uprava sklopi ugovor.
- U slučaju potvrde bolesti vrši se ubijanje i neškodljivo uklanjanje svih nevakcinisanih životinja za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa oboljelom životinjom uz mjere DDD;
- Zabrana kretanja pasa i mačaka lutalica, ograničenje korišćenja lovišta u područjima na kojima je utvrdjeno bjesnilo, odstrel lisica uz naknadu u opštinama u kojima je u posljednjih 12 mjeseci registrovano oboljenje (obaveza odsijecanja glave i slanje u referentnu laboratoriju).

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 40.020 .

Način plaćanja: Dijelom avansno za nabavku vakcine; po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao uzorkovanje materijala i DDD. Prilikom dostavljanja dokumentacije Veterinarskoj upravi (spiskovi sa nazivom mjesta, datumom i imenima vlasnika, potvrda o izvršenom DDD) priložiti i Rješenje nadležnog veterinarskog inspektora. Nepravilne i neosnovane fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati.


AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Nabavka vakcine (36.000 doza za pse)
20.000 doza a 10 ml po 0,22
8.000 doza a 5 ml po 0,35
8.000 doza a 1 ml po 1,00 15.200
Nabavka vakcine (1.500 doza za ostale dom. životinje) 1,09 1.635
Uzorkovanje materijala na bjesnilo-lisice, psi (300 uzoraka)
Uzorkovanje materijala na bjesnilo domaćih životinja (50) 10,00
25,00 3.000
1.250
Nagrada za odstrijeljene lisice (200 lisica) 25,00 5.000
Nabavka antiparazitika (36.000 doza) 0,11 3.960
Naknada pri suzbijanju (15 grla ) 650 9.750
Troškovi DDD (15 dvorišta) 15,00 2257. PREVENIRANJE I SUZBIJANJE ANTRAKSA

Cilj: Blagovremeno otkrivanje i suzbijanje antraksa.

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja ("Službeni list SFRJ, broj 39/89).

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija

Obuhvat: 500 grla (antraks)

Rok: Pred izgon na ljetnju ispašu.

Način suzbijanja:
- Vakcinacija protiv antraksa na području pojavljivanja (distrikt) od utvrdjivanja bolesti narednih 20 godina;
- Obdukcija životinja uginulih od antraksa ili sumnjivih na antraks ne smije se vršiti ako nijesu obezbijedjeni uslovi za spriječavanje širenja zaraze;
- za laboratorijsko ispitivanje kod sumnje na antraks uzeti uzorak odsijecanjem ušne školjke sa pripadajućom muskulaturom uz obavezno opaljivanje obje površine reza;
- Leševi životinja oboljelih ili sumnjivih na antraks moraju se uništiti na neškodljiv način uz obaveznu pooštrenu dezinfekciju mjesta na kom je životinja uginula;
- Vlasnicima pripada naknada štete za ubijene životinje, uništene proizvode i materijal

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 3.920 .

Način plaćanja:. Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao, dijelom avansno za nabavku vakcine. Izvršene preventivne mjere obuhvaćene Operativnim programom, moraju biti ovjerene od pravnog lica i kontrolisane i ovjerene od strane veterinarske inspekcije, a prilikom dostavljanja dokumentacije Veterinarskoj upravi (spiskovi sa nazivom mjesta, datumom i imenima vlasnika, potvrda o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju/vakcinaciji ) priložiti i zapisnike nadležnog veterinarskog inspektora (5% od ukupnog broja domaćinstava). Nepravilne i neosnovane fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati!

AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Nabavka vakcine za antraks (500 doza) 0,25 125
Izvođenje vakcinacije protiv antraksa (500 grla) 2,60 1.300
Obdukcija i uzorkovanje materijala (20 uzoraka) 25,00 500
Naknada pri suzbijanju antraksa (3 grla ) 650 1.950
Troškovi DDD (3 dvorišta) 15 45

Napomena: troškovi prevoza i amortizacije prilikom vakcinacije protiv antraksa uračunati su u cijenu izvođenja vakcinacije.8. PREVENIRANJE I SUZBIJANJE ATIPIČNE KUGE ŽIVINE NEW CASTLE BOLESTI

Cilj: Suzbijanje atipične kuge živine na cijelog teritoriji Republike Crne Gore.

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Newcastle bolesti ("Službeni list SFRJ, broj 39/88).

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija.

Obuhvat: 130.000 kom. živine na teritoriji Republike Crne Gore.

Način suzbijanja:
- Vakcinacija živine svih vrsta i starosne dobi inaktivisanom vakcinom pripremljenom od lentogenog soja;
- kod opravdane sumnje ili pojave bolesti neophodna je laboratorijska potvrda prisustva uzročnika bolesti: direktno (izolacijom virusa) ili indirektno (serološkim ispitivanjem);
- u slučaju pojave bolesti ubijanje zaraženih ili na zarazu sumnjivih jedinki; neškodljivo uklanjanja životinjskih leševa, pooštrena dezinfekcija;
- kontrola imunog statusa vakcinisanih jedinki;
- Vlasnicima pripada naknada štete za ubijenu živinu.

- Rok: tokom cijele godine.

Finansiranje: : Budžet Republike Crne Gore 9.100.

Način plaćanja: Avansno za nabavku vakcine.

AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Nabavka vakcine (130.000 doza) 0, 07 9.1009. DIJAGNOSTIKA BOLESTI PČELA


Cilj: Blagovremeno otkrivanje i suzbijanje pojave zaraznih bolesti pčela na teritoriji Republike Crne Gore.

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti pčela ("Službeni list SFRJ", broj 6/86).

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija.

Rok: Tokom cijele godine

Način suzbijanja:
- Preventivni klinički pregled pčelinjih društava;
- U slučaju sumnje pregled svih pčelinjih zajednica, uzimanje uzoraka saća i pčela;
- Laboratorijsko-dijagnostičko utvrdjivanje bolesti;
- Ukoliko se utvrdi postojanje zaraze (pestis apium) uništavanje pčelinjih zajednica i dezinfekcija košnica i pribora;
- Vlasnicima pčelarima pripada naknada za uništena društva i predmete (pestis apium).

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 23.550 .

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao. Izvršene preventivne mjere obuhvaćene Operativnim programom, moraju biti ovjerene od pravnog lica i kontrolisane i ovjerene od strane veterinarske inspekcije, a prilikom dostavljanja dokumentacije Veterinarskoj upravi (spiskovi sa nazivom mjesta, datumom i imenima vlasnika, potvrda o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju/vakcinaciji) priložiti i zapisnike nadležnog veterinarskog inspektora (5% od ukupnog broja domaćinstava). Nepravilne i neosnovane fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati!


AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Klinički pregled (13.000 društava) 1,25 16.250
Uzorkovanje materijala i dostava laboratoriji (500 uzoraka) 1,60 800
Naknada pri suzbijanju (130 društava) 50,00 6.500

Napomena: Prevoz i amortizacija su uračunati u cijenu kliničkog pregleda

10. IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA GOVEDA
Cilj : Sistematsko praćenje kretanja životinja i blagovremeno otkrivanje zaraznih bolesti

Zakonski osnov: - Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04)

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante

Rok: avgust - decembar

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 216.000 .

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao. Izvršena identifikacija i registracija goveda obuhvaćena Operativnim programom, mora biti ovjerena od pravnog lica i kontrolisana i ovjerena od strane veterinarske inspekcije, a prilikom dostavljanja dokumentacije Veterinarskoj upravi priložiti i zapisnike nadležnog veterinarskog inspektora (10% od ukupnog broja gazdinstava). Nepravilne i neosnovane fakture, kao i fakture bez kompletne prateće dokumentacije neće se razmatrati.

AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Postavljanje markica/popis1 169.000
Rutinske usluge2
14.000
Poštanske usluge
26.000
Iznajmljivanje skladišnog prostora 7.000

1 2,27 po farmi i 0,5 po registrovanoj životinji za prvu akciju stavljanja ušnih markica (uklj.transport)

2 2,15 za rutinsko stavljanje ušnih markica /registraciju gazdinstava i 0,13 po evidenciji kretanja(uklj.transport)


11. PREVENIRANJE AVIJARNE INFLUENCE
Cilj : Sistematsko praćenje kretanja vodenih ptica selica i blagovremeno otkrivanje avijarne influence

Zakonski osnov: - Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04) i Program za prevenciju, suzbijanje i eradikaciju visokopatogene influence ptica VPIP

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Prirodnjački muzej, Veterinarske ambulante
Način suzbijanja:
- posmatranja vodenih ptica selica sa procjenom rizika od pojave ptičjeg gripa;
- u slučaju sumnje uzimanje uzoraka i obdukcija uginulih ptica;
- Laboratorijsko-dijagnostičko utvrdjivanje bolesti;
- Ukoliko se utvrdi postojanje zaraze uništava se živina uz mjere DDD, a vlasnicima pripada naknada za uništenu živinu.

Rok: Tokom perioda migracije divljih ptica

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 40.000 .

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao, dijelom avansno.
AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Projekat posmatranja vodenih ptica selica sa procjenom rizika od pojave ptičjeg gripa 14.500
Uzorkovanje i obdukcija uginulih ptica
10.000
Nabavka potrošnog materijala i opreme
15.500
12. MONITORING REZIDUA

Cilj: Sistematska kontrola i praćenje životinja, namirnica i hrane za životinje na sadržaj ostataka farmakološki aktivnih materija ili njihovih metabolita, kao i drugih supstanci koje se prenose na namirnice životinjskog porijekla, a koji mogu biti štetni za zdravlje ljudi.

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04) i Pravilnik o monitoringu rezidua u životinjama, namirnicama životinjskog porijekla i hrani za životinje ("Službeni list RCG", broj 46/06)

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska inspekcija, Veterinarske ambulante i referentne laboratorije.

Rok: Tokom cijele godine.

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 40.000 .

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao.13. LABORATORIJSKE ANALIZE- SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

Cilj: Sistematska kontrola i praćenje zaraznih bolesti

Zakonski osnov: Zakon o veterinarstvu ("Službeni list RCG", broj 11/04).

Odgovorna institucija: Veterinarska Uprava

Nosilac posla: Veterinarska uprava, Specijalistička veterinarska laboratorija.

Rok: Tokom cijele godine.

Finansiranje: Budžet Republike Crne Gore 232.750 .

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao, dijelom avansno za nabavku dijagnostikuma.


AKTIVNOSTI TROŠKOVI
Laboratorijske analize na enzootsku leukozu goveda (50.000) analiza 2,10 105.000
Laboratorijske analize na brucelozu (78.000 analiza) 1,30 101.400
Laboratorijske analize na KKS (100 uzoraka) 20,00 2.000
Laboratorijsko ispitivanje na bjesnilo ( 30 uzoraka) 20,00 600
Laboratorijske analize bolesti pčela (500 uzoraka) 3,50 1.750
Ostala dijagnostička ispitivanja zaraznih bolesti 6.000
Dodatno opremanje laboratorije 6.000
Održavanje stalnih rezervi dijagnostikuma za opasne zarazne bolesti (IBR, Q-groznica, Plavi jezik, BSE, IAK, VPIP,Paratuberkuloza, Listerioza, Salmoneloza i dr. u zavisnosti od epizootiološke situacije) 10.000
UKUPNO 232.750
14. SUBJEKTI ZA SPROVOĐENJE MJERA I PRAĆENJE I KONTROLA


Subjekti za sprovođenje mjera po Operativnom programu o zdravstvenoj zaštiti životinja (nosilac posla) su: Veterinarska uprava, Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija i veterinarska inspekcija.

U skladu sa čl. 87, 88 i 89 Zakona o veterinarstvu, veterinarske ambulante sprovode mjere iz Operativnog programa (poslovi od javnog interesa), na osnovu Ugovora između Veterinarske uprave i vršioca javnih poslova, kojim su bliže definisana područja, metodi i uslovi vršenja javnih poslova, prava, obaveze i odgovornost vršioca javnih poslova i dr.

Specijalistička veterinarska laboratorija vrši sistematsko praćenje epizootiološke situacije, laboratorijska dijagnostička ispitivanja dostavljenog materijala od strane veterinarskih ambulanti, a u slučaju potrebe, Specijalistička veterinarska laboratorija mora i sama obezbijediti uzorkovanje materijala na terenu, obavlja promet seruma, vakcina i dijagnostičkih sredstava iz Operativnog programa.

Veterinarska inspekcija vrši nadzor nad realizacijom Operativnog programa kroz praćenje i kontrolu načina izvršavanja mjera, rokova, obuhvata životinja, vođenja evidencije i načina obavještavanja o preduzetim mjerama, u toku samog sprovođenja ili naknadno, provjerom vjerodostojnosti dostavljene dokumentacije, na terenu, kod držaoca životinja kod kojih su izvršene mjere iz Operativnog programa.

Subjekti za sprovođenje mjera po Operativnom programu o zdravstvenoj zaštiti životinja u 2007. godini moraju voditi propisane evidencije, registre i baze podataka u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i podzakonskim aktima. O izvršenim mjerama dijagnostičkih ispitivanja i/ili vakcinacija veterinarska pravna lica dužna su vlasniku, odnosno držaocu životinja kod kojih su ista sprovedena, izdati potvrdu čiji se obrazac nalazi u Prilogu I koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni dio. Fakture za obavljeni posao koje se dostavljaju Veterinarskoj upravi moraju biti ovjerene od pravnog lica i kontrolisane i ovjerene od strane veterinarske inspekcije. U cilju povezivanja u jedinstveni informacioni sistem za praćenje epizootiološke situacije koji se vodi od strane Veterinarske uprave, neophodno je evidencije (spiskovi vlasnika životinja, JMBG vlasnika, vrsta životinje, naziv mjesta, datum, naziv vakcine ili dijagnostičkog sredstva, proizvođač, serija, rok upotrebe) voditi u pisanoj i elektronskoj formi.
Zakonom o veterinarstvu i Ugovorom između Veterinarske uprave i vršioca javnih poslova propisane su mjere u slučaju neizvršavanja poslova po Operativnom programu o zdravstvenoj zaštiti životinja.


15. STRUČNE KOMISIJE I EKIPE

Za sprovodjenje mjera suzbijanja zaraznih bolesti životinja moraju se u odredjenim slučajevima formirati stručne komisije za otkrivanje i utvrdjivanje bolesti i prikupljanje materijala. Ekipe stručnjaka moraju se formirati i za sinhronizaciju rada na suzbijanju bolesti i vakcinacijama usled deficitarnosti stručnog veterinarskog kadra. Takodje, komisije utvrdjuju tržišne vrijednosti životinja i predmeta upotrijebljenih za rad sa zaraženim životinjama. U okviru ovoga predvidjeno je angažovanje eminentnih predavača iz zemlje i inostranstva, u cilju edukacije i praćenja savremenih trendova iz oblasti veterine kao i jačanje administrativnih kapaciteta Veterinarske uprave .16. NAKNADA ZA UBIJENE ŽIVOTINJE

Za životinju koja je ubijena, zaklana ili uginula usljed izvršenja naređenih mjera suzbijanja opasnih zaraznih bolesti životinja (TBC, bruceloza, KKS, enzootska leukoza goveda, antraks, američka kuga legla i dr.) i za predmete uništene usljed izvršenja naređenih mjera, vlasniku životinje, odnosno predmeta pripada naknada štete po tržišnoj vrijednosti na osnovu procjene stručne komisije.

17. STUPANJE NA SNAGU

Operativni program o zdravstvenoj zaštiti životinja u 2007 godini stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".Broj 323/07-0601-221
Podgorica, 15 januara 2007. godineMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE


M I N I S T A R

Mr Milutin Simović, sr.


Prilog 1

_________________________________
Veterinarska ambulanta

_________________________________ ____________________
Opština Datum


P O T V R D A Br. ______________

____________________________________
dijagnostičko ispitivanje/vakcinacija


________________________ ______________________________
naziv dijgnostikuma/vakcine ime vlasnika-držaoca _______________________ ______________________________ proizvođač JMBG
_______________________ ______________________________
serija mjesto i adresaIZVRŠENO DIJAGNOSTIČKO
ISPITIVANJE/VAKCINACIJA NAPLAĆENO PRIMJEDBA
Vrsta životinja
(po kategorijama) Broj grla Za rad Za vakcinu Svega


Napomena : Vlasnik je dužan da ovu potvrdu čuva i da je da na uvid ovlašćenom licu._________________ _________________

Potpis vlasnika Veterinarski radnik