Мања слова Већа слова РСС

Контакт

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

Тел.  +382 20 201 945; 

        +382 20 621 111

Фаx: +382 20 201 946;                     +382 20 621 008;

Е-маил: 

управазабезбједностхране@убх.гов.ме

Адреса: 

Сердара Јола Пилетића 26, 81000 Подгорица
Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
УБХВФП

УБХВФП

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА ЖИВОТИЊА

Идентификација и регистрација животиња врши се ради побољшања контроле здравственог стања животиња, сузбијања и искорјењивања заразних болести животиња, побољшања контроле промета животиња, обиљежавања производа од животиња у циљу праћења ланца исхране и хране. Идентификација животиња је обавезна за домаће животиње које се узгајају на газдинствима, односно фармама (говеда, овце, козе, свиње), као и за кућне љубимце (псе).

Регистрација газдинстава је обавезна за сва газдинства на којима се узгајају или држе животиње, и то говеда, свиње, овце и козе, у складу са прописима. 

Идентификација и регистрација животиња обезбјеђује доступност информације о животињама које су присутне на газдинству, праћењу кретања животиње током њеног живота, утврђивање следљивости животиња изложених могућим изворима инфективних болести, историју животног вијека животиње, чиме се осигурава безбједност хране, повећава сигурност и повјерење потрошача у безбједност и квалитет производа животињског поријекла, самим тим и економски напредак земље и рурални развој. 

Држалац животиња дужан је да омогући регистрацију газдинства и идентификацију говеда, свиња, оваца и коза и  паса које врше ветеринарске амбуланте у складу са законом о идентификацији и регистрацији животиња. 

Идентитет домаћих животиња утврђује се на основу ушних маркица (или микрочипова за псе) и докумената за кретање.

 УБХВФПУПУТСТВО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И РЕГИСТРАЦИЈУ ГОВЕДА  У ЦРНОЈ ГОРИ

(интерно)


 УБХВФП

 


УПУТСТВО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И РЕГИСТРАЦИЈУ ОВАЦА И КОЗА У ЦРНОЈ ГОРИ 

(интерно)


 УБХВФП УПУТСТВО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И РЕГИСТРАЦИЈУ СВИЊА У ЦРНОЈ ГОРИ 

(интерно)


 УБХВФП

 


УПУТСТВО ЗА ВЛАСНИКЕ И ДРЖАОЦЕ ЖИВОТИЊА У ЦРНОЈ ГОРИ


 УБХВФП

 


УПУТСТВО ЗА ВЕТЕРИНАРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

(интерно)


 УБХВФП

 


УПУТСТВО ЗА ВЕТЕРИНАРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ 


 УБХВФП БРОШУРА


Надлежни орган у Црној Гори

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове је надлежна за послове који се односе на идентификацију, регистрацију и праћење кретања животиња, односно послове у области ветеринарства у Црној Гори.

Законски оквир за идентификацију и регистрацију животиња 

Црна Гора је обезбједила правни оквир који је у складу са законодавством Европске уније и међународним ветеринарским стандардима Свјетске организације за здравље животиња (ОИЕ). С обзиром на то да Црна Гора има изузетан напредак у преговорима са ЕУ, посебно у погледу транспозиције прописа из области Поглавља 12, и прописи из области идентификације животиња се перманетно унапређују. 

Тренутно су на снази сљедећи прописи који уређују област идентификације, регистрације и праћења кретања животиња: 

Закон о идентификацији и регистрацији животиња (“Службени лист РЦГ”, бр. 48/2007, 73/2010 и 48/2015). 

Правилник о начину идентификације и регистрације говеда и вођење регистара и електронске базе података (“Службени лист ЦГ” бр. 58/2007) 

Правилник о измјенама Правилника о начину идентификације и регистрације говеда и вођењу регистара и електронске базе података („Сл. лист ЦГ“, бр. 48/16) 

Правилник о начину вршења контроле над идентификацијом и регистрацијом говеда (“Сл. лист ЦГ”, бр. 4/15) 

Правилник о идентификацији и начину вођења регистара газдинства оваца и коза и електронске базе података (“Сл. лист ЦГ”, бр. 33/14, 56/2015, 48/2016 и 61/2018) 

Правилник о начину вршења контроле над идентификацијом и регистрацијом оваца и коза (“Сл. лист ЦГ”, бр. 4/2015). 

Правилник о идентификацији и регистрацији свиња („Сл. лист ЦГ“, бр. 52/15 и 60/16). 

Правилник о идентификацији и регистрацији пчелињих друштава („Сл. лист ЦГ“, бр. 53/15); 

Павилник о идентификацији и регистрацији копитара (“Сл. лист ЦГ”, бр. 38/18). 

Поред тога, идентификација и регистрација животиња, регулисана је и прописима из области ветеринарства и заштите здравља животиња: 

Закон о ветеринарству (“Службени лист РЦГ”, бр. 30/2012, 48/2015, 57/2015, 52/2016 и 43/2018). 

Програм обавезних мјера здравствене заштите животиња у 2018. години (“Службени лист ЦГ”, бр. 9/2018). 

Правилник о начину идентификације паса и мачака (“Сл. Лист ЦГ”, бр. 60/2018); 

Правилник о начину вођења регистра и издавању пасоша за кућне љубимце (“Сл. лист ЦГ”, бр. 53/2015 и 28/2017); 

Дужност држаоца животиња 

Држалац животиња дужан је да: 

пријави ново газдинство овлашћеној ветеринарској амбуланти у року од 30 дана од дана формирања газдинства.(важи само за новоформирана газдинтва);

омогући обиљежавање животиња и регистрацију газдинства; 

води Регистар газдинства (црвена књига), уписује редовно податке о својим животињама, рођење, угинуће, клање, купопродају и најмање 3 године чува сву документацију везану за животиње од дана кад последња животиња напусти то газдинство (пасоше, пријаве кретања и др.); 

овлашћеној ветеринарској амбуланти достави податке о свакој насталој промјени на газдинству у року од седам дана од настанка догађаја, ради уношења података у Електронску базу података; 

врши попис оваца и коза 2 пута годишње са стањем на газдинству на дан 1. марта и 31. децембара текуће године и податке о извршеном попису достави овлашћеној ветеринарској амбуланти у периоду од 1. марта до 15. априла текуће године, односно до 15. јануара наредне године; 

врши попис свиња 2 пута годишње са стањем на газдинству на дан 1. јула и 31. децембара текуће године и податке о извршеном попису достави овлашћеној ветеринарској амбуланти у периоду од 1. јула до 15. јула текуће године, односно до 15. јануара наредне године; 

да попуни пријаву кретања (одлазак на катун) а затим је овјери у овлашћеној ветеринарској амбуланти када говеда, овце или козе упућује на пашњаке-катуне, у периоду од 1. маја до 15. октобра. 

Држалац животиња дужан је да омогући спровођење мјера здравствене заштите животиња овлашћеној ветеринарској амбуланти у складу са Програмом здравствене заштите животиња за текућу годину.

Мјере здравствене заштите животиња у Црној Гори 

Мјере здравствене заштите спроводе се у циљу превенције и контроле заразних болести животиња, укључујући зоонозе. 

Заштита здравља животиња спроводи се ради обезбјеђивања: узгоја и производње здравих животиња, безбједних и здравствено исправних производа животињског поријекла и хране за животиње, заштите људи од зооноза, заштите добробити животиња и ветеринарске заштите животне средине. 

Програмом обавезних мјера здравствене заштите животиња (Програм мјера) утврђују се превентивне мјере ради праћења, спрјечавања појаве, откривања, сузбијања и искорјењивања заразних и паразитских болести, начин њиховог спровођења, субјекти који ће их спроводити, извори, начин обезбјеђивања и коришћења средстава, начин контроле, начин извјештавања, као и други услови за њихово спровођење. 

Програмом мјера стварају се предуслови за усаглашавање области здравствене заштите животиња са ЕУ захтјевима, а који се односе на добијање и одржавање здравственог статуса газдинстава за одређене заразне болести. 

Спровођење мјера је обавезно на цијелом епизоотиолошком подручју Црне Горе, примјерено степену опасности и епизоотиолошкој ситуацији из претходног периода. 

За извршавање Програма мјера одговоран је орган управе надлежан за послове ветеринарства и ветеринарске организације које обављају послове од јавног интереса.

Јавни интерес у области здравствене заштите животиња и ветеринарског јавног здравља

По закону, стална здравствена заштита животиња и спровођење мјера ветеринарског јавног здравља су послови од јавног интереса. Вршење ових јавних послова, обезбјеђено је на цијелом подручју Црне Горе, а обухватају:

1. систематско праћење заразних болести животиња, као и вакцинацију животиња у складу са програмима здравствене заштите животиња;

2. дијагностичка испитивања у случају сумње на заразне болести;

3. спрјечавање појаве заразних болести животиња код природних катастрофа и других несрећа;

4. спрјечавање ширења нарочито опасних заразних болести;

5. проучавање епизоотиолошке ситуације, развијање и увођење нових лабораторијских метода за дијагностику и контролу, као и примјену нових ветеринарско-медицинских достигнућа, поступака, и метода стручног рада;

6. обавезно спровођење ветеринарске контроле;

7. обезбјеђивање адекватне залихе вакцина, дијагностикума, дезинфицијенаса и других средстава за спрјечавање појаве, утврђивање и сузбијање заразних болести животиња;

8. континуирану ветеринарску теренску и лабораторијску дијагностику заразних болести животиња;

9. обучавање држалаца животиња о основним знањима;

10. стручно усавршавање ветеринара и ветеринарских техничара;

11. друге мјере у складу са законом о ветеринарству.

Обавезе ветеринарске службе 

Ради заштите здравља животиња ветеринарске организације и ветеринарска служба спроводе сљедеће мјере:

1. идентификацију и регистрацију животиња, регистрацију њиховог кретања и регистрацију газдинстава; 

2. спрјечавање појаве, откривање, сузбијање и искорјењивање заразних или паразитских болести животиња, укључујући и зоонозе; 

3. заштиту животиња од других болести; 

4. спрјечавање и откривање контаминације животиња и производа животињског поријекла контаминентима биолошког и хемијског поријекла; 

5. лијечење обољелих животиња, обављање хируршких захвата на животињама и друге послове везане за здравствену заштиту животиња; 

6. обезбјеђивање размножавања животиња у складу с биолошким карактеристикама врсте, спрјечавање поремећаја плодности, лијечење неплодности животиња, спрјечавање и лијечење узгојних болести као и болести подмлатка животиња; 

7. здравствену заштиту животиња које се користе за вјештачко осјемењавање; 

8. обезбјеђивање зоохигијенских и других ветеринарско-здравствених услова узгоја и коришћења животиња и очување здравља и правилне исхране животиња; 

9. заштиту добробити животиња; 

10. издавање и употребу ветеринарских љекова приликом непосредног пружања услуга заштите здравља животиња, као и медициниране хране за животиње; 

11. промет ветеринарских љекова на мало, у складу са посебним прописима; 

12. дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију и радиолошку деконтаминацију животиња, земљишта, објеката, опреме и других предмета; 

13. ветеринарску заштиту животне средине приликом употребе ветеринарских љекова и супстанци штетних за животну средину, односно приликом обављања дјелатности; 

14. ветеринарску едукацију у циљу заштите здравља животиња и ветеринарског јавног здравља.

Пријава болести животиња 

У сврху редовног и благовременог ажурирања података о болестима животиња и обавезног међународног обавјештавања (ОИЕ-WАХИС, ЕУ-Анимал Дисеасе Нотифицатион Сyстем-АДНС, надлежни ветеринарски органи сусједних земаља), ветеринари су дужни да без одлагања, а најкасније у року од 24 сата (телефоном и телефаксом или електронским путем) пријаве сумњу, односно потврђени случај болести са листе болести које подлијежу обавези пријављивања (нарочито опасне заразне болести и опасне болести) у складу са Правилником о класификацији заразних болести животиња, начину пријављивања појаве односно сумње и одјављивања заразних болести животиња (“Службени лист ЦГ”, број 92/17) надлежном ветеринарском инспектору. 

О сумњи или потврђеној појави болести надлежни ветеринарски инспектор обавјештава Управу без одлагања, а најкасније у року од 24 сата (телефоном и телефаксом или електронским путем). 

Ветеринарски инспектор одјављује заразну болест (телефаксом или електронским путем) у писаној форми. 

Када се на основу резултата дијагностичких испитивања потврди присуство заразне болести, Специјалистичка ветеринарска лабораторија која је вршила дијагностичко испитивање, о потврди присуства заразне болести, без одлагања (телефоном, телефаксом или електронским путем) и у писаној форми обавјештава Управу и надлежног ветеринарског инспектора.