Manja slova Veća slova RSS

Kontakt

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Tel.  +382 20 201 945; 

        +382 20 621 111

Fax: +382 20 201 946;                     +382 20 621 008;

E-mail: 

upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me

Adresa: 

Serdara Jola Piletića 26, 81000 Podgorica
UBHVFP

UBHVFP

IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA ŽIVOTINJA

Identifikacija i registracija životinja vrši se radi poboljšanja kontrole zdravstvenog stanja životinja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja, poboljšanja kontrole prometa životinja, obilježavanja proizvoda od životinja u cilju praćenja lanca ishrane i hrane. Identifikacija životinja je obavezna za domaće životinje koje se uzgajaju na gazdinstvima, odnosno farmama (goveda, ovce, koze, svinje), kao i za kućne ljubimce (pse).

Registracija gazdinstava je obavezna za sva gazdinstva na kojima se uzgajaju ili drže životinje, i to goveda, svinje, ovce i koze, u skladu sa propisima. 

Identifikacija i registracija životinja obezbjeđuje dostupnost informacije o životinjama koje su prisutne na gazdinstvu, praćenju kretanja životinje tokom njenog života, utvrđivanje sledljivosti životinja izloženih mogućim izvorima infektivnih bolesti, istoriju životnog vijeka životinje, čime se osigurava bezbjednost hrane, povećava sigurnost i povjerenje potrošača u bezbjednost i kvalitet proizvoda životinjskog porijekla, samim tim i ekonomski napredak zemlje i ruralni razvoj. 

Držalac životinja dužan je da omogući registraciju gazdinstva i identifikaciju goveda, svinja, ovaca i koza i  pasa koje vrše veterinarske ambulante u skladu sa zakonom o identifikaciji i registraciji životinja. 

Identitet domaćih životinja utvrđuje se na osnovu ušnih markica (ili mikročipova za pse) i dokumenata za kretanje.

 UBHVFPUPUTSTVO ZA IDENTIFIKACIJU I REGISTRACIJU GOVEDA  U CRNOJ GORI

(interno)


 UBHVFP

 


UPUTSTVO ZA IDENTIFIKACIJU I REGISTRACIJU OVACA I KOZA U CRNOJ GORI 

(interno)


 UBHVFP UPUTSTVO ZA IDENTIFIKACIJU I REGISTRACIJU SVINJA U CRNOJ GORI 

(interno)


 UBHVFP

 


UPUTSTVO ZA VLASNIKE I DRŽAOCE ŽIVOTINJA U CRNOJ GORI


 UBHVFP

 


UPUTSTVO ZA VETERINARE U CRNOJ GORI

(interno)


 UBHVFP

 


UPUTSTVO ZA VETERINARE U CRNOJ GORI 


 UBHVFP BROŠURA


Nadležni organ u Crnoj Gori

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je nadležna za poslove koji se odnose na identifikaciju, registraciju i praćenje kretanja životinja, odnosno poslove u oblasti veterinarstva u Crnoj Gori.

Zakonski okvir za identifikaciju i registraciju životinja 

Crna Gora je obezbjedila pravni okvir koji je u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnim veterinarskim standardima Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). S obzirom na to da Crna Gora ima izuzetan napredak u pregovorima sa EU, posebno u pogledu transpozicije propisa iz oblasti Poglavlja 12, i propisi iz oblasti identifikacije životinja se permanetno unapređuju. 

Trenutno su na snazi sljedeći propisi koji uređuju oblast identifikacije, registracije i praćenja kretanja životinja: 

Zakon o identifikaciji i registraciji životinja (“Službeni list RCG”, br. 48/2007, 73/2010 i 48/2015). 

Pravilnik o načinu identifikacije i registracije goveda i vođenje registara i elektronske baze podataka (“Službeni list CG” br. 58/2007) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu identifikacije i registracije goveda i vođenju registara i elektronske baze podataka („Sl. list CG“, br. 48/16) 

Pravilnik o načinu vršenja kontrole nad identifikacijom i registracijom goveda (“Sl. list CG”, br. 4/15) 

Prаvilnik o idеntifikаciji i načinu vоđеnja rеgistаrа gazdinstva оvаcа i kоzа i еlеktrоnskе bаzе pоdаtаkа (“Sl. list CG”, br. 33/14, 56/2015, 48/2016 i 61/2018) 

Pravilnik o načinu vršenja kontrole nad identifikacijom i registracijom ovaca i koza (“Sl. list CG”, br. 4/2015). 

Pravilnik o identifikaciji i registraciji svinja („Sl. list CG“, br. 52/15 i 60/16). 

Pravilnik o identifikaciji i registraciji pčelinjih društava („Sl. list CG“, br. 53/15); 

Pavilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (“Sl. list CG”, br. 38/18). 

Pored toga, identifikacija i registracija životinja, regulisana je i propisima iz oblasti veterinarstva i zaštite zdravlja životinja: 

Zakon o veterinarstvu (“Službeni list RCG”, br. 30/2012, 48/2015, 57/2015, 52/2016 i 43/2018). 

Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2018. godini (“Službeni list CG”, br. 9/2018). 

Pravilnik o načinu identifikacije pasa i mačaka (“Sl. List CG”, br. 60/2018); 

Pravilnik o načinu vođenja registra i izdavanju pasoša za kućne ljubimce (“Sl. list CG”, br. 53/2015 i 28/2017); 

Dužnost držaoca životinja 

Držalac životinja dužan je da: 

prijavi novo gazdinstvo ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti u roku od 30 dana od dana formiranja gazdinstva.(važi samo za novoformirana gazdintva);

omogući obilježavanje životinja i registraciju gazdinstva; 

vodi Registar gazdinstva (crvena knjiga), upisuje redovno podatke o svojim životinjama, rođenje, uginuće, klanje, kupoprodaju i najmanje 3 godine čuva svu dokumentaciju vezanu za životinje od dana kad poslednja životinja napusti to gazdinstvo (pasoše, prijave kretanja i dr.); 

ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti dostavi podatke o svakoj nastaloj promjeni na gazdinstvu u roku od sedam dana od nastanka događaja, radi unošenja podataka u Elektronsku bazu podataka; 

vrši popis ovaca i koza 2 puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembara tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine, odnosno do 15. januara naredne godine; 

vrši popis svinja 2 puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. jula i 31. decembara tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti u periodu od 1. jula do 15. jula tekuće godine, odnosno do 15. januara naredne godine; 

da popuni prijavu kretanja (odlazak na katun) a zatim je ovjeri u ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti kada goveda, ovce ili koze upućuje na pašnjake-katune, u periodu od 1. maja do 15. oktobra. 

Držalac životinja dužan je da omogući sprovođenje mjera zdravstvene zaštite životinja ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti u skladu sa Programom zdravstvene zaštite životinja za tekuću godinu.

Mjere zdravstvene zaštite životinja u Crnoj Gori 

Mjere zdravstvene zaštite sprovode se u cilju prevencije i kontrole zaraznih bolesti životinja, uključujući zoonoze. 

Zaštita zdravlja životinja sprovodi se radi obezbjeđivanja: uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, bezbjednih i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje, zaštite ljudi od zoonoza, zaštite dobrobiti životinja i veterinarske zaštite životne sredine. 

Programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja (Program mjera) utvrđuju se preventivne mjere radi praćenja, sprječavanja pojave, otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i parazitskih bolesti, način njihovog sprovođenja, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori, način obezbjeđivanja i korišćenja sredstava, način kontrole, način izvještavanja, kao i drugi uslovi za njihovo sprovođenje. 

Programom mjera stvaraju se preduslovi za usaglašavanje oblasti zdravstvene zaštite životinja sa EU zahtjevima, a koji se odnose na dobijanje i održavanje zdravstvenog statusa gazdinstava za određene zarazne bolesti. 

Sprovođenje mjera je obavezno na cijelom epizootiološkom području Crne Gore, primjereno stepenu opasnosti i epizootiološkoj situaciji iz prethodnog perioda. 

Za izvršavanje Programa mjera odgovoran je organ uprave nadležan za poslove veterinarstva i veterinarske organizacije koje obavljaju poslove od javnog interesa.

Javni interes u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravlja

Po zakonu, stalna zdravstvena zaštita životinja i sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja su poslovi od javnog interesa. Vršenje ovih javnih poslova, obezbjeđeno je na cijelom području Crne Gore, a obuhvataju:

1. sistematsko praćenje zaraznih bolesti životinja, kao i vakcinaciju životinja u skladu sa programima zdravstvene zaštite životinja;

2. dijagnostička ispitivanja u slučaju sumnje na zarazne bolesti;

3. sprječavanje pojave zaraznih bolesti životinja kod prirodnih katastrofa i drugih nesreća;

4. sprječavanje širenja naročito opasnih zaraznih bolesti;

5. proučavanje epizootiološke situacije, razvijanje i uvođenje novih laboratorijskih metoda za dijagnostiku i kontrolu, kao i primjenu novih veterinarsko-medicinskih dostignuća, postupaka, i metoda stručnog rada;

6. obavezno sprovođenje veterinarske kontrole;

7. obezbjeđivanje adekvatne zalihe vakcina, dijagnostikuma, dezinficijenasa i drugih sredstava za sprječavanje pojave, utvrđivanje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja;

8. kontinuiranu veterinarsku terensku i laboratorijsku dijagnostiku zaraznih bolesti životinja;

9. obučavanje držalaca životinja o osnovnim znanjima;

10. stručno usavršavanje veterinara i veterinarskih tehničara;

11. druge mjere u skladu sa zakonom o veterinarstvu.

Obaveze veterinarske službe 

Radi zaštite zdravlja životinja veterinarske organizacije i veterinarska služba sprovode sljedeće mjere:

1. identifikaciju i registraciju životinja, registraciju njihovog kretanja i registraciju gazdinstava; 

2. sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih ili parazitskih bolesti životinja, uključujući i zoonoze; 

3. zaštitu životinja od drugih bolesti; 

4. sprječavanje i otkrivanje kontaminacije životinja i proizvoda životinjskog porijekla kontaminentima biološkog i hemijskog porijekla; 

5. liječenje oboljelih životinja, obavljanje hirurških zahvata na životinjama i druge poslove vezane za zdravstvenu zaštitu životinja; 

6. obezbjeđivanje razmnožavanja životinja u skladu s biološkim karakteristikama vrste, sprječavanje poremećaja plodnosti, liječenje neplodnosti životinja, sprječavanje i liječenje uzgojnih bolesti kao i bolesti podmlatka životinja; 

7. zdravstvenu zaštitu životinja koje se koriste za vještačko osjemenjavanje; 

8. obezbjeđivanje zoohigijenskih i drugih veterinarsko-zdravstvenih uslova uzgoja i korišćenja životinja i očuvanje zdravlja i pravilne ishrane životinja; 

9. zaštitu dobrobiti životinja; 

10. izdavanje i upotrebu veterinarskih ljekova prilikom neposrednog pružanja usluga zaštite zdravlja životinja, kao i medicinirane hrane za životinje; 

11. promet veterinarskih ljekova na malo, u skladu sa posebnim propisima; 

12. dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju životinja, zemljišta, objekata, opreme i drugih predmeta; 

13. veterinarsku zaštitu životne sredine prilikom upotrebe veterinarskih ljekova i supstanci štetnih za životnu sredinu, odnosno prilikom obavljanja djelatnosti; 

14. veterinarsku edukaciju u cilju zaštite zdravlja životinja i veterinarskog javnog zdravlja.

Prijava bolesti životinja 

U svrhu redovnog i blagovremenog ažuriranja podataka o bolestima životinja i obaveznog međunarodnog obavještavanja (OIE-WAHIS, EU-Animal Disease Notification System-ADNS, nadležni veterinarski organi susjednih zemalja), veterinari su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata (telefonom i telefaksom ili elektronskim putem) prijave sumnju, odnosno potvrđeni slučaj bolesti sa liste bolesti koje podliježu obavezi prijavljivanja (naročito opasne zarazne bolesti i opasne bolesti) u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji zaraznih bolesti životinja, načinu prijavljivanja pojave odnosno sumnje i odjavljivanja zaraznih bolesti životinja (“Službeni list CG”, broj 92/17) nadležnom veterinarskom inspektoru. 

O sumnji ili potvrđenoj pojavi bolesti nadležni veterinarski inspektor obavještava Upravu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata (telefonom i telefaksom ili elektronskim putem). 

Veterinarski inspektor odjavljuje zaraznu bolest (telefaksom ili elektronskim putem) u pisanoj formi. 

Kada se na osnovu rezultata dijagnostičkih ispitivanja potvrdi prisustvo zarazne bolesti, Specijalistička veterinarska laboratorija koja je vršila dijagnostičko ispitivanje, o potvrdi prisustva zarazne bolesti, bez odlaganja (telefonom, telefaksom ili elektronskim putem) i u pisanoj formi obavještava Upravu i nadležnog veterinarskog inspektora.