Manja slova Veća slova RSS5. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE

Obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa; pripremanje pojedinačnih akata kojima se utvrđuju prava, obaveze i odgovornost službenika/ca i namještenik/ca; izradu rasporednih rješenja službenika/ca i namještenik/ca Uprave; planiranje i upravljanje ljudskim resursima; predlaganje plana razvoja i strateških ciljeva upravljanja ljudskim resursima; učestvovanje na obukama koje se odnose na politiku zapošljavanja i razvoj ljudskih resursa; analiziranje postojećih kadrovskih potencijala i predlaganje mjera za njihovo unaprjeđenje; pripremanje i sprovođenje Plana integriteta sa mjerama za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije; saradnju sa Upravom za kadrove; pripremu predloga za imenovanje i razrješenje rukovodećih lica; učestvovanje u planiranju, praćenje i vođenje evidencija o stručnom usavršavanju službenika/ca i namještenik/ca Uprave; vođenje postupaka ocjenjivanja zaposlenih; vođenje jedinstvene kadrovske evidencije i drugih evidencija iz oblasti rada; vođenje i ažuriranje: Kadrovskog informacionog sistema, stambene evidencije; postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Zakonom o zaštiti podataka ličnosti; ostvarivanje saradnje sa Zaštitnikom imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i drugim organima u cilju rješavanja pitanja od značaja za ostvarivanje pravnih interesa Uprave; preduzimanje radnji i pripremu dokumentacije za potrebe postupaka pred nadležnim sudovima; administrativno-tehničku obradu podataka i prekršajnih naloga izdatih od strane inspektora Uprave u ROF sistem; primanje/prosleđivanje i evidentiranje prijava i inicijativa, mail-om, telefonskim putem ili putem pošte od pravnih i fizičkih lica, odgovarajućim organizacionim jedinicama; marketinške poslove u dijelu prezentiranja i promovisanja rada i projekata Uprave; praćenje izvještavanja medija o Upravi i press clipinga; učestvovanje u izradi platformi za javne nastupe predstavnika Uprave; saradnju sa medijima i Biroom za odnose sa javnošću Vlade pripremu saopštenja za javnost; kreiranje i održavanje informacionih sistema u Upravi; upravljanje bazama podataka, komunikacijama i mrežnim servisima; planiranje, upravljanje i sprovođenje mjera sigurnosnog pristupa informatičkim uslugama za potrebe pslovanja; sistemska podrška za administraciju; planiranje i kontrola korišćenja informatičkih programa i bezbjednosnih standarda; pružanje tehničke IT podrške u Upravi i subjektima povezanim sa informacionim sistemima Uprave; održavanju opreme; kreiranje i ažuriranje Web site; evidentiranje, otpremanje akata, čuvanje i arhiviranje akata i drugog materijala, vođenje osnovnih i pomoćnih evidencija, kao i druga postupanja sa službenim materijalom (kancelarijsko poslovanje), poslove vozača i kurira; saradnja sa drugim organizacionim jedinicama Uprave kao i druge poslove u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima.