3. SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE

Obavlja poslove iz nadležnosti Uprave utvrđene zakonima iz oblasti zdravstvene zaštite bilja, sredstava za zaštitu bilja, sredstava za ishranu bilja, sprječavanja zloupotrebe droga, sjemenskog materijala, sadnog materijala, GMO, zaštite biljnih sorti, biljnih genetskih resursa, bezbjednosti hrane, organizuje i sprovodi službene kontrole/inspekcijski nadzor u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim i drugim zakonima.

3.1 Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja

Obavlja poslove u oblasti zdravstvene zaštite bilja koji se odnose na: upravljanje rizikom i sprovođenje mjera u cilju zaštite zdravlja bilja i zaštite životne sredine od posljedica djelovanja štetnih organizama; pripremu stručnih osnova, sprovođenje, usklađivanje i praćenje propisa; organizuje, priprema, sprovodi, usklađuje, predlaže, utvrđuje i prati: pojavu i širenje štetnih organizama; fitosanitarne mjere za sprječavanje unošenja, širenja, suzbijanje i eradikaciju štetnih organizama; stalni i posebni nadzor i sistematska istraživanja zdravstvenog stanje bilja; procjenu rizika u slučaju pojave i determinacije štetnih organizama; program fitosanitarnih mjera; laboratorijska ispitivanja i analizu rezultata; fitosanitarne preglede; mjere za izvoz pošiljki bilja i biljnih proizvoda za koje druge zemlje postavljaju posebne fitosanitarne zahtjeve; biljne pasoše, fitosertifikate i druga dokumenata; praćenje vršenje javnih poslova i poslova ovlašćenih lica; izdavanje stručnih uputstva, publikacija, brošura, priručnika i instrukcija; sprovođenje: programa obuka, edukacija, radionica i slično; notifikaciju o zadržanim pošiljkama; ograničenja ili zabrane uvoza ili tranzita; uspostavljanje, vođenje i upis u registre i evidencije; izvještavanje javnosti, EK, EPPO i IPPC o zdravstvenoj zaštiti bilja; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema, prikupljanje, obradu, čuvanje i razmjenu podataka, vođenje baze podataka; organizaciju, praćenje, sprovođenje i izvještavanje o sprovođenju: višegodišnjeg/godišnjeg plana službenih kontrola/inspekcijskog nadzora, programa monitoringa, plana upravljanja kriznim situacijama iz nadležnosti odsjeka; sprovođenje međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma i razmjenu informacija sa državnim organima, organizacijama, ustanovama i drugim licima koja obavljaju poslove zdravstvene zaštite bilja; učešće u radu međunarodnih institucija iz ove oblasti; pripremanje izvještaja, analiza, informacija i drugih materijala; planiranje finansiranja i sprovođenje: programa, planskih dokumenta, strategija i drugih materijala; izdavanje stručnih mišljenja i tumačenja; učešće u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti u nadležnosti, saradnja sa drugim organizacionim jedinicama unutar i između sektora kao i druge stručne i upravne poslove u skladu sa zakonom.

3.2  Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse

Obavlja poslove u oblasti sjemena, sadnog materijala, GMO, zaštite biljnih sorti, i biljne getentičke resurse u poljoprivredi koji se odnose na: proizvodnju, doradu, skladištenje, kontrole, naknadne kontrole, kvalitet, promet i uvoz; vršenje stručne kontrole, provjeru ispunjenosti uslova za: laboratorije za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta, za lica koja uzimaju uzorke; primanje i obradu prijave proizvodnje i prijave za vršenje stručne kontrole; izdavanje sertifikata i vođenje evidencije; izdavanje odobrenja za sjemenske mješavine; odobravanje: proizvodnje za niže kategorije, kontrolu i ispitivanje sorte; priznavanje DUS testova; obradu rezultata ispitivanja, ocjenu proizvodne i upotrebne vrijednosti, različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorte; utvrđivanje ispunjenosti uslova i postupak zaštite biljnih sorti, korišćenje, odobravanje i ukidanje imena sorte, obradu rezultata ispitivanja sorti, ograničavanje i ukidanje oplemenjivačkog prava; reproduktivni GMO biljni materijal; praćenje vršenje javnih poslova i poslova ovlašćenih lica; organizaciju, praćenje sprovođenje i izvještavanje o sprovođenju: višegodišnjeg i godišnjeg plana službenih kontrola/inspekcijskog nadzora programa monitorniga, planova i plana upravljanja kriznim situacijama; pripremu stručnih osnova, sprovođenje, usklađivanje i praćenje propisa i uslova iz nadležnosti odsjeka; saradnju sa drugim odsjecima Uprave; izdavanje stručnih uputstva, brošura, priručnika, instrukcija i mjera; uspostavljanje, vođenje i upis u registre i evidencije; sprovođenje i učestvovanje u radu međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma i razmjenu informacija sa državnim organima, organizacijama, ustanovama, nevladinim organizacijama i drugim licima; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema, prikupljanje, obradu i čuvanje podataka i vođenje baze podataka; pripremu, učestvovanje u radu međunarodnih institucija iz ove oblasti; planiranje finansiranja i sprovođenje: programa, planskih dokumenta, strategija i drugih materijala; izdavanje stručnih mišljenja i tumačenja; učešće u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti u nadležnosti, saradnja sa drugim organizacionim jedinicama unutar i između sektora kao i druge stručne i upravne poslove u skladu sa zakonom.

3.3 Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Obavlja poslove u oblasti sredstava za zaštitu bilja, sredstava za ishranu bilja, sprječavanja zloupotrebe droga koji se odnose na: proizvodnju, promet; utvrđivanje ispunjenosti propisanih zahtjeva; registraciju i priznavanje sredstava za zaštitu bilja, njihovu ocjenu i ocjenu aktivnih materija; postregistracijske kontrole; ispunjavanja uslova za promet sredstava za zaštitu bilja, pripremu i sprovođenje mjera zaštite; pripremu, koordinaciju, sprovođenje i praćenje programa: mjera za pravilnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja i rezidua sredstava za zaštitu bilja; uvođenje načela dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja; utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju, promet, karakteristike i primjenu sredstava za ishranu bilja; izdavanje dozvola i vođenje evidencija i registracija površina za gajenje maka i konoplje; praćenje vršenje javnih poslova i poslova ovlašćenih lica; organizaciju, praćenje sprovođenje i izvještavanje o sprovođenju: višegodišnjeg i godišnjeg plana službenih kontrola/inspekcijskog nadzora programa monitorniga, planova i plana upravljanja kriznim situacijama; pripremu stručnih osnova, sprovođenje, usklađivanje i praćenje propisa i uslova iz nadležnosti odsjeka; izdavanje stručnih uputstva, brošura, priručnika, instrukcija i mjera; uspostavljanje, vođenje i upis u registre i evidencije; sprovođenje i učestvovanje u radu međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma i razmjenu informacija sa državnim organima, organizacijama, ustanovama, nevladinim organizacijama i drugim licima; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema, prikupljanje, obradu i čuvanje podataka i vođenje baze podataka; pripremu, učestvovanje u radu međunarodnih institucija iz ove oblasti; planiranje finansiranja i sprovođenje: programa, planskih dokumenta, strategija i drugih materijala; izdavanje stručnih mišljenja i tumačenja; učešće u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti u nadležnosti, saradnja sa drugim organizacionim jedinicama unutar i između sektora kao i druge stručne i upravne poslove u skladu sa zakonom.

3.4 Odsjek za fitosanitarnu inspekciju

Obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje službenih kontrola/inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem propisa iz oblasti: zdravstvene zaštite bilja, sredstva za zaštitu bilja, sredstva za ishranu bilja, sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja, sadnog materijala, GMO, zaštite biljnih sorti, biljnih genetskih resursa; bezbjednosti hrane, sprječavanja zloupotrebe droga, zaštite prirode, poljoprivrede, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i drugih zakona u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); podnošenje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; sprovođenje i izvještavanje o sprovođenju višegodišnjeg i godišnjeg plana službenih kontrola/inspekcijskog nadzora, monitoring, planova, programa; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i subjektima, učešće u pripremi i realizaciji projekata, saradnja sa drugim organizacionim jedinicama unutar i između sektora kao i druge poslove u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima.