Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
3. СЕКТОР ЗА ФИТОСАНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ

Обавља послове из надлежности Управе утврђене законима из области здравствене заштите биља, средстава за заштиту биља, средстава за исхрану биља, спрјечавања злоупотребе дрога, сјеменског материјала, садног материјала, ГМО, заштите биљних сорти, биљних генетских ресурса, безбједности хране, организује и спроводи службене контроле/инспекцијски надзор у складу са овлашћењима утврђеним овим и другим законима.

3.1 Одсјек за здравствену заштиту биља

Обавља послове у области здравствене заштите биља који се односе на: управљање ризиком и спровођење мјера у циљу заштите здравља биља и заштите животне средине од посљедица дјеловања штетних организама; припрему стручних основа, спровођење, усклађивање и праћење прописа; организује, припрема, спроводи, усклађује, предлаже, утврђује и прати: појаву и ширење штетних организама; фитосанитарне мјере за спрјечавање уношења, ширења, сузбијање и ерадикацију штетних организама; стални и посебни надзор и систематска истраживања здравственог стање биља; процјену ризика у случају појаве и детерминације штетних организама; програм фитосанитарних мјера; лабораторијска испитивања и анализу резултата; фитосанитарне прегледе; мјере за извоз пошиљки биља и биљних производа за које друге земље постављају посебне фитосанитарне захтјеве; биљне пасоше, фитосертификате и друга докумената; праћење вршење јавних послова и послова овлашћених лица; издавање стручних упутства, публикација, брошура, приручника и инструкција; спровођење: програма обука, едукација, радионица и слично; нотификацију о задржаним пошиљкама; ограничења или забране увоза или транзита; успостављање, вођење и упис у регистре и евиденције; извјештавање јавности, ЕК, ЕППО и ИППЦ о здравственој заштити биља; успостављање и вођење информационог система, прикупљање, обраду, чување и размјену података, вођење базе података; организацију, праћење, спровођење и извјештавање о спровођењу: вишегодишњег/годишњег плана службених контрола/инспекцијског надзора, програма мониторинга, плана управљања кризним ситуацијама из надлежности одсјека; спровођење међународних конвенција, уговора и споразума и размјену информација са државним органима, организацијама, установама и другим лицима која обављају послове здравствене заштите биља; учешће у раду међународних институција из ове области; припремање извјештаја, анализа, информација и других материјала; планирање финансирања и спровођење: програма, планских документа, стратегија и других материјала; издавање стручних мишљења и тумачења; учешће у припреми и реализацији пројеката из области у надлежности, сарадња са другим организационим јединицама унутар и између сектора као и друге стручне и управне послове у складу са законом.

3.2  Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе

Обавља послове у области сјемена, садног материјала, ГМО, заштите биљних сорти, и биљне гетентичке ресурсе у пољопривреди који се односе на: производњу, дораду, складиштење, контроле, накнадне контроле, квалитет, промет и увоз; вршење стручне контроле, провјеру испуњености услова за: лабораторије за испитивање и утврђивање квалитета, за лица која узимају узорке; примање и обраду пријаве производње и пријаве за вршење стручне контроле; издавање сертификата и вођење евиденције; издавање одобрења за сјеменске мјешавине; одобравање: производње за ниже категорије, контролу и испитивање сорте; признавање ДУС тестова; обраду резултата испитивања, оцјену производне и употребне вриједности, различитости, униформности и стабилности сорте; утврђивање испуњености услова и поступак заштите биљних сорти, коришћење, одобравање и укидање имена сорте, обраду резултата испитивања сорти, ограничавање и укидање оплемењивачког права; репродуктивни ГМО биљни материјал; праћење вршење јавних послова и послова овлашћених лица; организацију, праћење спровођење и извјештавање о спровођењу: вишегодишњег и годишњег плана службених контрола/инспекцијског надзора програма мониторнига, планова и плана управљања кризним ситуацијама; припрему стручних основа, спровођење, усклађивање и праћење прописа и услова из надлежности одсјека; сарадњу са другим одсјецима Управе; издавање стручних упутства, брошура, приручника, инструкција и мјера; успостављање, вођење и упис у регистре и евиденције; спровођење и учествовање у раду међународних конвенција, уговора и споразума и размјену информација са државним органима, организацијама, установама, невладиним организацијама и другим лицима; успостављање и вођење информационог система, прикупљање, обраду и чување података и вођење базе података; припрему, учествовање у раду међународних институција из ове области; планирање финансирања и спровођење: програма, планских документа, стратегија и других материјала; издавање стручних мишљења и тумачења; учешће у припреми и реализацији пројеката из области у надлежности, сарадња са другим организационим јединицама унутар и између сектора као и друге стручне и управне послове у складу са законом.

3.3 Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља

Обавља послове у области средстава за заштиту биља, средстава за исхрану биља, спрјечавања злоупотребе дрога који се односе на: производњу, промет; утврђивање испуњености прописаних захтјева; регистрацију и признавање средстава за заштиту биља, њихову оцјену и оцјену активних материја; пострегистрацијске контроле; испуњавања услова за промет средстава за заштиту биља, припрему и спровођење мјера заштите; припрему, координацију, спровођење и праћење програма: мјера за правилну употребу средстава за заштиту биља и резидуа средстава за заштиту биља; увођење начела добре пољопривредне праксе и интегралне заштите биља; утврђивање испуњености услова за производњу, промет, карактеристике и примјену средстава за исхрану биља; издавање дозвола и вођење евиденција и регистрација површина за гајење мака и конопље; праћење вршење јавних послова и послова овлашћених лица; организацију, праћење спровођење и извјештавање о спровођењу: вишегодишњег и годишњег плана службених контрола/инспекцијског надзора програма мониторнига, планова и плана управљања кризним ситуацијама; припрему стручних основа, спровођење, усклађивање и праћење прописа и услова из надлежности одсјека; издавање стручних упутства, брошура, приручника, инструкција и мјера; успостављање, вођење и упис у регистре и евиденције; спровођење и учествовање у раду међународних конвенција, уговора и споразума и размјену информација са државним органима, организацијама, установама, невладиним организацијама и другим лицима; успостављање и вођење информационог система, прикупљање, обраду и чување података и вођење базе података; припрему, учествовање у раду међународних институција из ове области; планирање финансирања и спровођење: програма, планских документа, стратегија и других материјала; издавање стручних мишљења и тумачења; учешће у припреми и реализацији пројеката из области у надлежности, сарадња са другим организационим јединицама унутар и између сектора као и друге стручне и управне послове у складу са законом.

3.4 Одсјек за фитосанитарну инспекцију

Обавља послове који се односе на: спровођење службених контрола/инспекцијског надзора над спровођењем прописа из области: здравствене заштите биља, средства за заштиту биља, средства за исхрану биља, сјеменског материјала пољопривредног биља, садног материјала, ГМО, заштите биљних сорти, биљних генетских ресурса; безбједности хране, спрјечавања злоупотребе дрога, заштите природе, пољопривреде, уређења тржишта пољопривредних производа и других закона у складу са надлежностима и овлашћењима; предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога, подношење захтјева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); подношење иницијатива за измјену закона, других прописа и општих аката и предлагање мјера за унапређивање стања у области надзора; припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада одсјека; спровођење и извјештавање о спровођењу вишегодишњег и годишњег плана службених контрола/инспекцијског надзора, мониторинг, планова, програма; остваривање сарадње са другим органима управе, институцијама и субјектима, учешће у припреми и реализацији пројеката, сарадња са другим организационим јединицама унутар и између сектора као и друге послове у складу са надлежностима и овлашћењима.