1.  SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE

Obavlja poslove iz nadležnosti Uprave utvrđene zakonima iz oblasti bezbjednosti hrane, hrane za životinje i nus proizvoda životinjskog porijekla, organizuje i sprovodi službene kontrole/inspekcijski nadzor hrane, hrane za životinje i nus proizvoda životinjskog porijekla u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim i drugim zakonima.

1.1 Odsjek za registraciju, odobravanje i praćenje objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane, hrane za životinje i nus proizvoda životinjskog porijekla

Obavlja poslove koji se odnose na registraciju objekata za hranu i hranu za životinje, odobravanja i praćenja objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane, hrane za životinje i nus proizvoda životinjskog porijekla koji se odnose na: upravljanje rizikom i sprovođenje mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi; utvrđivanje ispunjenosti zahtjeva u pogledu infrastrukture, opreme, dokumentacije i izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u objektu; utvrđivanje ispunjenosti uslova o registraciji i upisu u registar objekata; uspostavljanje i vođenje Centralnog registra odobrenih i registrovanih objekata (u daljem tekstu: Centralni registar objekata); praćenje i pripremu stručnih osnova za: donošenje propisa iz oblasti higijene hrane; zahtjeva higijene za objekte, prostorije i opremu za proizvodnju malih količina primarnih proizvoda i odstupanja u pogledu zahtjeva za izgradnju, uređenje i opremanje objekata sa malim obimom proizvodnje, prerade i obrade proizvoda; opštih i posebnih zahtjeva higijene proizvoda životinjskog porijekla; supstanci za smanjivanje površinske kontaminacije sa proizvoda životinjskog porijekla; zdravstvenih i identifikacionih oznaka za hranu životinjskog porijekla; djelatnosti koje podliježu registraciji odnosno odobravanju; pripremanje i izradu vodiča, procedura, instrukcija i uputstava za službene kontrole objekata i sprovođenje HACCP-a i drugih sistema kontrole uspostavljenih od strane subjekata; higijene hrane za životinje u pogledu objekta, opreme, kontrole kvaliteta, evidencija, DHP; uslova za stavljanje na tržište korišćenje hrane za životinje; malih količina hrane za životinje iz primarne proizvodnje; zabranjenih i ograničenih supstanci u ishrani životinja i maksimalno dozvoljenih količina tih supstanci u hrani za životinje; metoda za uzimanje uzoraka i laboratorijsko ispitivanje hrane za životinje; monitoringa nepoželjnih supstanci u hrani za životinje; hrane za posebne nutritivne potrebe, dodataka, premiksa i medicinirane hrane za životinje; višegodišnje i godišnje planove službenih kontrola objekata; programe monitoringa; planove upravljanja kriznim situacijama; programe obuka za lica koja vrše službenu kontrolu; planiranje finansiranja; praćenje sprovođenja i izvještavanje o sprovođenju planova službenih kontrola/monitoringa; analizu efikasnosti sprovedenih planova, programa, strategija; pripremu izvještaja, informacija i drugih dokumenata; izdavanje stručnih mišljenja i tumačenja; učešće u pripremi i realizaciji projekata (tehničko tijelo za IPARD i dr.); saradnju sa Evropskom komisijom i izvještavanje o usaglašenosti objekata za hranu životinjskog porijekla i nus proizvode životinjskog porijekla; saradnju sa međunarodnim organizacijama, nadležnim službama drugih zemalja, subjektima u poslovanju, nevladinim organizacijama, drugim institucijama, organizacionim jedinicama unutar i između sektora i vršenje drugih stručnih i upravnih poslova u skladu sa zakonom.

1.2 Odsjek za opšte zahtjeve bezbjednosti hrane

Obavlja poslove koji se odnose na: upravljanje rizikom i sprovođenje mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi; praćenje i pripremanje stručnih osnova za: propise iz oblasti - mikrobioloških kriterijuma za hranu, metoda za uzimanja uzoraka i laboratorijskog ispitivanja hrane; informisanja potrošača o hrani; zdravstvenih i nutritivnih tvrdnji; oznaka koje određuju seriju ili lot hrane; aditiva koji se mogu koristiti u hrani; prehrambenih enzima; ekstrakcionih rastvarača; prehrambenih aroma koje se mogu koristiti za hranu; hrane za posebne prehrambene potrebe; nove hrane; predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom; vrsta i oblika vitamina i minerala koji se smiju koristiti u proizvodnji suplemenata; vitamina, minerala i drugih supstanci koji se mogu dodavati hrani; brzo smrznute hrane; maksimalno dozvoljenih količina kontaminenata u hrani; hrane tretirane jonizujućim zračenjem; prirodnih mineralnih i izvorskih voda; GM hrane; višegodišnje i godišnje planove službenih kontrola/monitoringa; planove upravljanja kriznim situacijama; programe obuka za lica koja vrše službenu kontrolu; planiranje finansiranja programa; praćenje sprovođenja i izvještavanje o sprovođenju programa monitoringa; analizu efikasnosti sprovedenih programa; pripremu izvještaja, informacija i drugih dokumenata; izdavanje stručnih mišljenja i tumačenja; uspostavljanje i vođenje sistema brzog uzbunjivanja i obavještavanja i razmjena informacija sa EK – RASSF; planiranje, pripremu i sprovođenje obuka za lica koji vrše službene kontrole hrane iz oblasti opštih pravila za bezbjednost hrane; učešće u pripremi i realizaciji projekata; saradnju sa nadležnim institucijama EU, međunarodnim organizacijama, nadležnim službama drugih zemalja, subjektima u poslovanju, nevladinim organizacijama, drugim institucijama, organizacionim jedinicama unutar i između sektora i vršenje drugih stručnih i upravnih poslova u skladu sa zakonom.

1.3 Odsjek za inspekciju hrane

Obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje službenih kontrola/inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem propisa iz oblasti: bezbjednosti hrane i hrane za životinje, sredstava za zaštitu bilja, GM hrane i hrane za životinje, poljoprivrede, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, nus proizvoda životinjskog porijekla i drugih oblasti, u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima; preduzimanje i izvršavanje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisanim zahtjevima primjenom efikasnih i odgovarajućih metoda i tehnika službene kontrole; izdavanje prekršajnih naloga; podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); podnošenje inicijativa za izmjenu propisa; predlaganje mjera za unapređivanje stanja u oblasti nadzora; pripremanje analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; sprovođenje i izvještavanje o sprovođenju službenih kontrola/inspekcijskog nadzora po godišnjem planu službenih kontrola, programima monitoringa i drugim planovima i programima; saradnju sa drugim organima uprave, institucijama i subjektima; učešće u pripremi i realizaciji projekata i druge poslove u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima.