Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

2. СЕКТОР ЗА ВЕТЕРИНУ

Обавља послове управе који се односе на: обезбјеђивање сталне и превентивне здравствене заштите животиња на епизоотилошком подручју Црне Горе, заштиту добробити животиња, обављање ветеринарске дјелатности, идентификацију и регистрацију животиња, уступање на извршавање јавних послова из области ветеринарства у складу са Програмом обавезне здравствене заштите животиња и другим програмима за контролу болести животиња и зоонозе, утврђивање испуњености услова за обављање ветеринарске дјелатности, промет животиња и других дјелатности у складу са законима, припремање стручних основа за прописе, планска документа, програме и планове, праћење и контрола спровођења мјера за заштиту здравља, идентификацију и регистрацију и добробит животиња, процјењивање ефикасности мјера и контроле у овим областима, планирање службених контрола, сарадњу са надлежним институцијама ЕУ и међународним организацијама, ветеринарским службама других земаља, невладиним организацијама и другим институцијама, обавља друге послове одређене законима у циљу очувања здравља животиња и обезбјеђивања производње здравих животиња и безбједних и здравствено исправних производа животињског поријекла; припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе и услове из ових области; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води и врши упис у регистре и евиденције; утврђује и прати испуњеност услова за вршење послова у области ветеринарске дјелатности; учествује у раду међународних институција из ове области; планирање финансирања, планска документа, стратегије, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност.

2.1 Одсјек за здравље животиња, ветеринарску епизоотиологију и ветеринарску дјелатност

 Обавља послове управе који се односе на: обезбјеђивање сталне и превентивне здравствене заштите животиња на епизоотилошком подручју Црне Горе, обављање ветеринарске дјелатности, уступање на извршавање јавних послова из области ветеринарства у складу са Програмом обавезне здравствене заштите животиња и другим програмима за контролу болести животиња и зоонозе, утврђивање испуњености услова за обављање ветеринарске дјелатности, промет животиња и других дјелатности у складу са законима, припремање стручних основа за прописе, планска документа, програме и планове, праћење и контрола спровођења мјера за заштиту здравља животиња, процјењивање ефикасности мјера и контроле у овој области, планирање службених контрола, сарадњу са надлежним институцијама ЕУ и међународним организацијама, ветеринарским службама других земаља, невладиним организацијама и другим институцијама, обавља друге послове одређене законима у циљу очувања здравља животиња и обезбјеђивања производње здравих животиња и безбједних и здравствено исправних производа животињског поријекла, припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе и услове из ових области; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води и врши упис у регистре и евиденције; утврђује и прати испуњеност услова за вршење послова у области ветеринарске дјелатности; учествује у раду међународних институција из ове области; планирање финансирања, планска документа, стратегије, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност.

2.2 Одсјек за добробит животиња и некомерцијално кретање кућних љубимаца

 Обавља послове управе који се односе на заштиту добробити животиња, утврђивање испуњености услова за обављање дјелатности у објектима за промет животиња и других дјелатности у складу са законима, припремање стручних основа за прописе, планска документа, програме и планове, праћење и контрола спровођења мјера за заштиту добробити животиња, процјењивање ефикасности мјера и контроле у овој области, планирање службених контрола, сарадњу са надлежним институцијама ЕУ и међународним организацијама, ветеринарским службама других земаља, невладиним организацијама и другим институцијама, обавља друге послове одређене законима у циљу заштите добробити, припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе и услове из ових области; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води и врши упис у регистре и евиденције; утврђује и прати испуњеност услова за вршење послова у овим областима; учествује у раду међународних институција из ове области; планирање финансирања, планска документа, стратегије, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност. 2.3 Одсјек за идентификацију и регистрацију животиња и ветеринарски информациони систем Обавља послове управе који се односе на: идентификацију и регистрацију и контролу кретања животиња, уступање на извршавање јавних послова из области ветеринарства у складу са Програмом обавезне здравствене заштите животиња и другим програмима за контролу болести животиња и зооноза, припремање стручних основа за прописе, планска документа, програме и планове, вођење и ажурирање Централног регистра газдинстава и Електронске базе података о животињама праћење и контрола спровођења мјера за заштиту здравља, идентификацију и регистрацију животиња, процјењивање ефикасности мјера и контроле у овој области, планирање службених контрола, сарадњу са надлежним институцијама ЕУ и међународним организацијама, ветеринарским службама других земаља, невладиним и другим организацијама и институцијама, обавља друге послове одређене законима у циљу очувања здравља животиња и обезбјеђивања производње здравих животиња и безбједних и здравствено исправних производа животињског поријекла, припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе и услове из ових области; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води и врши упис у регистре и евиденције; утврђује и прати испуњеност услова за вршење послова вршење послова у области ветеринарске дјелатности; учествује у раду међународних институција из ове области; планира финансирања, планска документа, стратегије, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност.

2.4 Одсјек за ветеринарске љекове, забрањене супстанце, резидуе и мониторинг

У одсјеку за ветеринарске љекове, забрањене супстанце, резидуе и мониторинг врше се послови који се односе на спровођење мјера у циљу заштите здравља људи, утврђивање испуњености услова за обављање дјелатности у објектима промет лијекова на велико, промет и употреба љекова од стане ветеринарских амбуланти, вођење прописаних регистара; спровођење мониторинга у области ветеринарских љекова, припремање стручних основа за прописе, планска докумената, програме и планове у овим областима, анализу ефикасности спроведених програма, процјену ефеката заштите здравља људи, планирање службених контрола, сарадњу са надлежним институцијама ЕУ и међународним организацијама, ветеринарским службама других земаља, субјектима у пословању ветеринарским љековима, забрањене супстанце и резидуе, невладиним организацијама и другим институцијама, обавља друге послове одређене законима, припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе и услове из ових области; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води и врши упис у регистре и евиденције; утврђује и прати испуњеност услова за вршење послова у овој области; учествује у раду међународних институција из ове области; планира финансирања, планска документа, стратегије, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност. 2.5 Одсјек за међународни промет У одсјеку за међународни промет врше се послови који се односе на: услове за увоз из трећих земаља – земље које нису чланице ЕУ, услове трговине између држава чланица ЕУ, припрема услова за увоз и трговину у подручјима која нису у потпуности усклађени са ветеринарском легислативом ЕУ, нуспроизвода животињског поријекла који нијесу намијењени за људску потрошњу и обавезе по Међународним уговорима у области ветеринарства; учешће у припреми и праћење ветеринарских прописа, развијање смјерница и информација које се односе на гранична инспекцијска мјеста (ГИМ), припрему здравствених увјерења и других ветеринарских докумената за кретање робе приликом уношења или увоза и припрему цертификата за извоз у треће земље, као и усклађивање услова извоза у треће земље, припрему за усклађивање неусклађених услова за увоз животиња и производа животињског поријекла, сарађује са ЕУ, надлежним ветеринарским органима држава чланица ЕУ и трећих земаља, као са другим међународним органима у области ветеринарства, као што су ОИЕ, WТО, ФАО и WХО, учествује и координира међународним пројектима врши и друге послове који су одређени у надлежности.