Manja slova Veća slova RSS2. SEKTOR ZA VETERINU

Obavlja poslove Uprave utvrđene zakonima iz oblasti veterinarstva, identifikacije i registracije životinja, zaštite dobrobiti životinja i veterinarskih ljekova i organizuje i sprovodi službene kontrole/ inspekcijski nadzor u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim i drugim zakonima.

2.1 Odsjek za zdravlje, zaštitu dobrobiti životinja i identifikaciju i registraciju

Obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje mjera određenih zakonima u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i obezbjeđivanja proizvodnje zdravih životinja i bezbjednih proizvoda životinjskog porijekla: planiranje, obezbjeđivanje i praćenje stalne i preventivne zdravstvene zaštite životinja u Crnoj Gori, praćenje zoonoza, obavljanje veterinarske djelatnosti, ustupanje javnih poslova iz oblasti veterinarstva za kontrolu bolesti životinja i zoonoza, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, uslova za promet i dodijelu zdravstvenog statusa službeno slobodnog od određenih bolesti životinja, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti u objektima za promet životinja; utvrđivanje dužine trajanja karantina i postupaka i mjera koje se primjenjuju u karantinu; identifikacije i registracije i kontrole kretanja životinja, vođenje i ažuriranje Centralnog registra gazdinstava i Elektronske baze podataka i veterinarskog informacionog sistema, praćenje i kontrola sprovođenja mjera za zaštitu zdravlja životinja, identifikaciju i registraciju životinja, zdravstvenih statusa, zaštitu dobrobiti životinja i utvrđivanje ispunjenosti uslova u objektima za: prodaju, higijenu i eksterijerno uljepšavanje životinja, privremeni smještaj kućnih ljubimaca, zoološkog vrta, prihvatilišta, odgajališta divljih životinja; utvrđivanje ispunjenosti uslova za: izvođenje eksperimenta sa životinjama; obavljanje djelatnosti u objektima za promet ljekova na veliko, promet i upotrebu veterinarskih ljekova; praćenje i izvještavanje o antimikrobnoj rezistenciji; vođenje i ažuriranje registara i evidencija; pripremanje i organizacija višegodišnjih i godišnjih planova službenih kontrola i praćenje sprovođenja i izvještavanje o sprovođenju; pripremanje stručnih osnova za: strategije, program zdravstvene zaštite životinja i druge posebne programe, planove za upravljanje kriznim situacijama, propise i obuke u ovoj oblasti, analiza efikasnosti sprovedenih programa; upravljanje rizikom; sprovođenje i praćenje propisa iz oblasti u nadležnosti; saradnja sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, nadležnim službama drugih zemalja, držaocima životinja i subjektima koji obavljaju djelatnosti iz oblasti iz nadležnosti, nevladinim organizacijama i drugim institucijama; pripremanje i izrada stručnih uputstava, smjernica, procedura, priručnika i instrukcija; uspostavljanje i vođenje registara i evidencija; planiranje finansiranja, pripremanje izvještaja, analiza, informacija i drugih dokumenata, izdavanje stručnih mišljenja, tumačenja, učešće u pripremi i realizaciji projekata (tehničko tijelo za IPARD i dr.), saradnja sa drugim organizacionim jedinicama unutar i između sektora, kao i druge stručne i upravne poslove u skladu sa zakonom.

2.2 Odsjek za međunarodni promet

Obavlja poslove koji se odnose na: uslove za uvoz/izvoz/tranzit živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla, uslove prometa između Crne Gore i država članica EU, usaglašavanje uslova i pripremu sertifikata i drugih veterinarskih dokumenata za međunarodni promet (uvoz/izvoz/tranzit); analizu rizika u međunarodnom prometu živim životinja, proizvodima životinjskog porijekla i nus proizvodima; međunarodne ugovore u oblasti veterinarstva; utvrđivanje uslova za granična inspekcijska mjesta (GIM) i organizacija pregleda; praćenje epizootiološke situacije u državama izvoznicama i svijetu, praćenje stanja bezbjednosti proizvoda životinjskog porijekla i preduzimanje mjera u skladu sa analizom rizika, pripremanje stručnih osnova i preduzimanje hitnih mjera za zabranu odnosno ograničenja uvoza i tranzita kada se utvrdi ozbiljan rizik za zdravlje životinja, ljudi i/ili životnu sredinu; pripremanje uslova i dokumenata za nekomercijalno kretanje životinja; pripremanje i organizacija višegodišnjih i godišnjih planova službenih kontrola na graničnim inspekcijskim mjestima u saradnji sa sektorima Uprave i praćenje sprovođenja i izvještavanje o sprovođenju; pripremanje stručnih osnova za: strategije, programe, planova, propise i obuke, analiza efikasnosti sprovedenih programa, učestvuje u procjeni i upravljanju rizikom; kontakt tačku za upravljanje TRACES-om učešće u efikasnom sprovođenju TRACES-a; sprovođenje i praćenje propisa iz oblasti kontrole životinja i proizvoda životinjskog porijekla; saradnja sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, nadležnim službama drugih zemalja, držaocima životinja i subjektima koji obavljaju međunarodnog prometa, nevladinim organizacijama i drugim institucijama; pripremanje i izrada stručnih uputstava, smjernica, procedura, priručnika i instrukcija; uspostavljanje i vođenje registara i evidencija; planiranje finansiranja, pripremanje izvještaja, analiza, informacija i drugih dokumenata, izdavanje stručnih mišljenja, tumačenja, učešće u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti u nadležnosti, saradnja sa drugim organizacionim jedinicama unutar i između sektora, kao i druge stručne i upravne poslove u skladu sa zakonom.

2.3 Odsjek za veterinarsku inspekciju

Obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje službenih kontrola/inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem propisa iz oblasti: veterinarstva, identifikacije i registracije životinja, zaštite dobrobiti životinja, bezbjednosti proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje, sredstava za zaštitu bilja, genetski modifikovanih organizama, poljoprivrede, uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, prometa i upotrebe veterinarskih ljekova i drugih zakona u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima; upraljanje rizikom preduzimanjem i izvršavanjem upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima primjenom efikasnih i odgovarajućih metoda i tehnika službene kontrole; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); podnošenje inicijativa za izmjenu zakona, drugih propisa i opštih akata i predlaganje mjera za unapređivanje stanja u oblasti nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada odsjeka; sprovođenje i izvještavanje o sprovođenju višegodišnjeg i godišnjeg plana službenih kontrola odnosno inspekcijskog nadzora u ovim oblstima u saradnji sa sektorima Uprave, programa monitorniga, planova; ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave, institucijama i subjektima, učešće u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti u nadležnosti, kao i druge poslove u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima.