Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
3. СЕКТОР ЗА ФИТОСАНИТАРНЕ ПОСЛОВЕ

Обавља послове Управе који се односе на законе из области здравствене заштите биља, средстава за заштиту биља, средстава за исхрану биља, опојних дрога, сјеменског материјала пољопривредног биља, садног материјала, ГМО, заштите биљних сорти, биљних генетских ресурса и других прописа из надлежности.

3.1 Одсјек здравствене заштите биља

 Обавља послове Управе који се односе на област здравствене заштите биља, а нарочито у дијелу: припреме стручних основа, спровођења, усклађивања и праћења прописа и услова из области здравствене заштите биља и квалитета биља, биљних производа и објеката под надзором. Организује, припрема, спроводи, усклађује, предлаже, утврђује и прати: појаву и ширење штетних организама; мјере за штетне организме, биље, биљне производе и друге објекте под надзором и фитосанитарне мјере за спрјечавање њиховог уношења и ширења, као и мјере за њихово сузбијање и ерадикацију; стални надзор; оцјењује здравствено стање биља; процјењује ризик у случају појаве и детерминације штетних организама; одређује границе подручја; програме превентивних мјера; анализира резултате лабораторијских испитивања; обавља фитосанитарне прегледе; утврђује фитосанитарне услове; прати вршење јавних послова и послова овлашћених лица; издаје стручна упутства, публикације; брошуре, приручнике, инструкције и мјере; спроводи: програме обука и едукације, радионице и слично; обавјештава државе извознице о задржаним пошиљкама биља због неиспуњавања фитосанитарних захтјева; контролише и спроводи ограничења или забране увоза или транзита; успоставља, води и врши упис у регистре и евиденције; извјештава јавност, ЕК, ЕППО и ИППЦ о здравственој заштити биља, о појави, масовној појави и ширењу штетних организама; успоставља и води информациони систем, прикупља, обрађује и чува податаке, води базу података; припрема стручне основе за план службених контрола, план мониторинга и план управљања кризним ситуацијама; учествује у раду међународних институција из ове области; планира финансирања, планска документа, стратегије, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежности.

3.2 Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у пољопривреди

Обавља послове Управе који се односе на области сјемена, садног материјала, ГМО, заштите биљних сорти, и биљне гетентичке ресурсе у пољопривреди, а нарочито у дијелу: сјеменског и садног материјала: производње, дораде, складиштења, контроле, накнадне контроле, квалитета, промета и увоза; врши стручне контроле, провјерава испуњености услова, лабораторије за испитивање и утврђивање квалитета сјеменског материјала, за лица која узимају узорке; прима и обрађује пријаве производње и пријаве за вршење стручне контроле; издаје сертификате и врши нихову евиденцију; врши евиденцију мјешавина и издаје одобрења за њихово стављање у промет; одобрава: производњу за ниже категорије сјеменског материјала; контролише и испитује сорте сјеменског материјала; врши: признавање ДУС тестова; обраду резултата испитивања, оцјену производне и употребне вриједности, као и различитости, униформности и стабилности сорте; утврђивање испуњености услова и поступак заштите биљних сорти, коришћење, одобравање и укидање имена сорте, обраду резултата испитивања сорти, ограничавање оплемењивачких права, укидање оплемењивачког права, репродуктивног ГМО биљног материјала или производа који садрже, састоје се или су добијени од ГМО намијењених стављању у промет, врши консултације, остварује сарадњу, врши процјену додатних података, организује и спроводи јавне расправе по пријавама; врши класификацију нивоа ризика затвореног система; одлучује по пријавама за употребу у затвореним системима, припрема стручне основе за план службених контрола, план 2с вим2р2е и план управљања кризним ситуацијама; припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе и услове из области сјемена, садног матријала, заштите биљних сорти, ГМО и биљне генетичке ресурсе у пољопривреди; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води и врши упис у регистре и евиденције; спроводи и учествује у раду међународних конвенција, уговора и споразума и размјењује информације са државним органима, организацијама, установама, невладиним организацијама и другим лицима; успоставља и води информациони систем, прикупља, обрађује и чува податаке и води базу података; припрема, учествује у раду међународних институција из ове области; планира финансирања, планска документа, стратегије, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност.

3.3 Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља и фитосанитарни информациони систем

Обавља послове Управе који се односе на област средстава за заштиту биља, опојних дрога, средстава за исхрану биља, а нарочито у дијелу: производње, промета, припрема стручне основе за годишњи план стручне контроле, план 2с вим2р2е и план за управљање кризним ситуацијама; утврђује испуњеност прописаних захтјева; врши регистрацију и признавање средстава за заштиту биља, њихову оцјену и оцјену активних материја; програм 2с вим2р2е пострегистрацијске контроле; испуњавања услова за промет средстава за заштиту биља, припрему и спровођење мјера заштите; припрему, координацију, спровођење и праћење прописаних програма везаних за мјере и правилну употребу средстава за заштиту биља, програма 2с вим2р2е резидуа средстава за заштиту биља; увођење начела добре пољопривредне праксе и интегралне заштите биља; утврђивање испуњености услова за производњу, промет, карактеристике и примјену средстава за исхрану биља; производњу и промет средстава за исхрану биља и утврђивање посебних услова; уништавање самониклог биља које може да се користи за производњу дрога; издавање дозвола и вођење евиденција и регистрација површина за гајење мака и конопље; припрема стручне основе, спроводи, усклађује и прати прописе и услове из ових области; издаје стручна упутства, брошуре, приручнике, инструкције и мјере; успоставља, води и врши упис у регистре и евиденције, води информациони систем са базама података и регистрима; утврђује и прати испуњеност услова за вршење послова овлашћених лица; учествује у раду међународних институција из ове области; планира финансирања, планска документа, стратегије, извјештаје, анализе, информације и друге материјале, даје стручна мишљења и обавља друге послове који су одређени у надлежност.